Banner Πανω
 
 
 

 

Αἰωνία ἡ νίκη τῆς Ἀναστάσεως. Ἰησοῦς Χριστός: Ο ΝΙΚΗΤΗΣ

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

                                                                                  -Α-

Ἑορτάζουμε, γιά μιά ἀκόμη φορά, τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἀνάσταση δέν εἶναι ἕνα γεγονός, πού ἔγινε «κάποτε», στό μακρυνό παρελθόν. Ἀντίθετα, εἶναι ἕνα συνεχές καί ἀδιάκοπο παρόν. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τό ἐβεβαίωσε: «Ἐγενόμην νεκρός καί ἰδού ζῶν εἰμι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. α΄ 18). Ὅλοι τό διαπιστώνουμε. Καί ὅλοι τό ζοῦμε καί τό ἀκοῦμε τήν πασχαλινή περίοδο: Σ’ ἐκείνους πού μᾶς χαιρετοῦν χαρούμενοι, τίς ἡμέρες αὐτές, μέ τό «Χριστός Ἀνέστη», ἀπαντοῦμε καί μεῖς θριαμβευτικά: «Ἀληθῶς Ἀνέστη».

-Β-

Ὅταν ὁ Ἰησοῦς κατετέθη νεκρός στό «καινό» μνημεῖο τοῦ Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας καί «λίθος μέγας» ἀπέκλεισε τήν θύρα τοῦ μνημείου ˙ καί σφραγῖδες ἐτέθησαν˙ καί ρωμαῖοι στρατιῶτες ἐφύλαγαν ἄγρυπνοι τόν τάφο, οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ ἐνόμισαν, ὅτι ὅλα τελείωσαν καί ὅτι οἱ ἐλπίδες πού στηρίχθηκαν στόν Ἰησοῦ ἐτάφησαν πλέον ὁριστικά. Ἀλλά, τότε ἀκριβῶς, ἄλλοι φύλακες, οἱ πυρωροί, δηλαδή, τοῦ Ἅδη, παρέλυσαν κυριολεκτικά, διότι οἱ πύλες τοῦ Ἅδη ἀνοίχθηκαν διάπλατα γιά νά εἰσέλθη, γιά πολύ μικρό, βέβαια, διάστημα, ἡ ψυχή τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου, προκειμένου νά μεταδώσῃ τό Φῶς καί τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί νά χαρίσῃ τήν ἐλευθερία σέ ὅσους, διά μέσου τῶν αἰώνων εἶχαν πεθάνει καί περίμεναν τήν λύτρωση, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Πέτρος στήν πρώτη Καθολική του Ἐπιστολή: «καί τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθείς ἐκήρυξεν» (Α΄ Πέτρου γ΄ 19). Ἔτσι, ὁ Ἀναστάς Κύριος κατέλυσε τήν δύναμη τοῦ θανάτου καί ἐξαφάνισε, σάν ἱστό ἀράχνης τό κράτος τοῦ Ἅδη. Ὁ Χριστός, καί στήν περίπτωση αὐτή, εἶναι Ο ΝΙΚΗΤΗΣ. 

-Γ-

Κι’ ὕστερα, Ὕστερα θά ξεσηκωθῇ ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ ὁλόκληρη ἡ ρωμαϊκή αὐτοκρατορία. Τριακόσια ὁλόκληρα χρόνια, οἱ χριστιανοί θά μαστιγώνονται ἀνελέητα, θά ἀποκεφαλίζωνται, θά ρίχνωνται στήν φωτιά καί στά ἄγρια θηρία, μέσα στά ἀμφιθέατρα. Ἔρχεται, ὅμως, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, καί μέ τό περίφημο Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, τό 313 μ.Χ., ὄχι μόνον καταπαύει τούς διωγμούς, ἀλλά καί ἀναγνωρίζει τόν Χριστιανισμό, ὡς ἐπίσημη θρησκεία τοῦ ἀπέραντου ρωμαϊκοῦ κράτους. Κι’ ὅπως τό κατανοοῦμε ὅλοι, καί πάλι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Ο ΝΙΚΗΤΗΣ.  

-Δ- 

Ἔρχονται, ἔπειτα, ἄλλοι διῶκτες: Αἱρετικοί, Μωαμεθανοί, «Διαφωτιστές», ἄθεοι καί ἄλλοι, καί ἡ πολεμική ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ γίνεται, κάποτε, κάποτε, καταθλιπτική καί ἀνυπόφορη. Ὅλοι, αὐτοί οἱ πολέμιοι εἶχαν ὑψώσει ἕνα μεγάλο φράγμα ἀρνήσεως γιά τόν χριστιανισμό. Ὅμως, ὅπως τό νερό ἀνέβαινε σιγά καί ἀθόρυβα καί ξεπέρασε τό φράγμα, ἔτσι καί ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ ὑπερνίκησε τά ἐμπόδια καί συνέχισε νά ἀρδεύῃ τίς ψυχές πού διψοῦσαν τήν ἀλήθεια.

Μᾶς τὄ δειξαν ὁλοφάνερα οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821. Μολονότι εἶχαν ζήσει 400 ὁλόκληρα χρόνια στήν ἀπάνθρωπη τουρκική σκλαβιά, ὅταν ξεσηκώθηκαν εἶχαν τό σύνθημα: «Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία». Ἀλλά καί οἱ ἀδελφοί μας, πού ἦρθαν ναυαγοί τῆς ἐθνικῆς τραγωδίας τῆς Μικρᾶς Ἁσίας καί τοῦ Πόντου, τό 1922, ἔφεραν στήν Ἑλλάδα τίς εἰκόνες τους, τά ἱερά σκεύη τῶν Ναῶν τους, τήν θερμή πίστη τους στόν Χριστό. Ἔτσι, γιά μιά ἀκόμη φορά, ὁ Χριστός εἶναι Ο ΝΙΚΗΤΗΣ.

-Ε-

Γι’ αὐτό μέ θάρρος νά προχωρήσουμε, ἀκολουθῶντας Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. στ΄ 2). Χρόνια πολλά σέ ὅλους, ἀναστάσιμα, εὐλογημένα. ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...