Διατάξεις σχετικά με το κυνήγι.

 

Ministry of Digital Governance,

 

Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic

Hellenic Republic Date: 2022.01.25 10:14:46

Reason: Location: Athens

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα : 25 / 01 / 2022

Γραφείο : Θήρας Αρ. Πρωτ. : 8570

Ταχ. Δ/νση : 441 00 Κόνιτσα Αρ. Δ.Α.Δ. :01/2022

 

Πληροφορίες : Διον. Τσουμάνη Τηλ. : 26550- 22498

E mail : daskon@ apdhp-dm.gov.gr Ιστοσελίδα :www. apdhp-dm.gov.gr

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».

 2. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59).

 3. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/28-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρο 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ

1188/Β΄/1996), 284283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) Κ.Υ.Α.

και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2010) Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012) Κ.Υ.Α.

 1. Το άρθρο 255 του ΝΔ 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/1998.

 2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α΄/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κλπ».

 3. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/02-08-2021 (ΦΕΚ 3515/τ.Β΄/02-8-2021) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 2022».

 4. Την αριθ. 4436/104/17-1-2022 (ΦΕΚ 156/Β΄/21-1-2022) Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΝ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-7-2021 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 2022» (Β΄3515)».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τροποποιούμε την αριθ.16/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΘΞΟΡ1Γ-ΧΔΘ) Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Κόνιτσας, Ως Ακολούθως:

Παρατείνουμε τη χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. Η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρεύσιμων/θηλαστικά της προαναφερόμενης απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ*

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

3

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

 

15/9-28/2

Τε-Σ-Κ

Χωρίς περιορισμό

Επιτρέπεται, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για τη θήρα του είδους αυτού κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. 16/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΘΞΟΡ1Γ-ΧΔΘ) Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Κόνιτσας.

 

Ministry of Digital Governance,

Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

44200, Μέτσοβο Γραφείο : Θήρας

Πληροφορίες: Ν. Κανελλόπουλος Τηλέφωνο : 2656042297

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Hellenic Republic Date: 2022.01.24 10:17:38

Reason:

Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Μέτσοβο, 24 Ιανουαρίου 2022

 

Αριθµ. Πρωτ.: 7923

 

Αριθµός ∆.Α.∆.: 1/2022

 

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ∆ιανοµής

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

 2. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου

∆υτικής Μακεδονίας».

 1. Τις διατάξεις του Ν.∆. 86/1969 «∆ασικός Κώδικας» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.∆. 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8) και του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59), όπως ισχύουν.

 2. Την αριθ. 414985/28-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρο 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/1996), 284283/23- 12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) Κ.Υ.Α. και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2010) Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθµ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012) Κ.Υ.Α.

 3. Το άρθρο 255 του Ν.∆. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/1998.

 4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κλπ».

 5. Την αριθ. 71052/2165/26-7-2021 (ΦΕΚ 3515/Β΄/2-8-2021) Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. «Ρυθµίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022».

 6. Την αριθ. 4436/104/17-1-2022 (ΦΕΚ 156/Β΄/21-1-2022) Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/∆∆∆/71052/2165/26-7-2021 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Ρυθµίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 - 2022» (Β’ 3515)».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τροποποιούµε την αριθ. 26/2021 (Α∆Α: ΩΖΠΓΟΡ1Γ-ΣΨΩ) Ρυθµιστική ∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη Θήρας του ∆ασαρχείου Μετσόβου, ως ακολούθως:

Παρατείνουµε τη χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. Η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίµων/θηλαστικά της προαναφερόµενης απόφασης, διαµορφώνεται ως εξής:

 

Α/Α

 

ΕΙ∆ΟΣ

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

 

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟ∆Ο

2.

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9 28/2

Τετ-Σαβ-Κυρ

Χωρίς περιορισµό

Επιτρέπεται, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, η χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για τη θήρα του είδους αυτού κατά τις επιτρεπόµενες ηµέρες.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. 26/2021 (Α∆Α: ΩΖΠΓΟΡ1Γ-ΣΨΩ) Ρυθµιστική ∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη Θήρας του ∆ασαρχείου Μετσόβου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

 1. /νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 45445 – Ιωάννινα

 2. /νση ∆ασών Ιωαννίνων

Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 45445 – Ιωάννινα

 1. Ε΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Ηπείρου Οπλ. Πουτέτση 19, 45332 Ιωάννινα

 2. Κυνηγετικός Σύλλογος Μετσόβου – Ενταύθα

(µε την υποχρέωση να παράσχει οδηγίες στα µέλη του)

 1. Αστυνοµικό Τµήµα Μετσόβου Ενταύθα

 

Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η.-∆.Μ.

Ο Αν. Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου

Σταύρος Σιούλας

∆ασολόγος µε Α΄ Βαθµό

 

 1. Αγροτικό Κτηνιατρείο Μετσόβου, Ενταύθα

 2. ήµος Μετσόβου Ενταύθα

(µε την υποχρέωση της δηµοσίευσής της στις Τοπικές Κοινότητες και την αποστολή σχετικού αποδεικτικού δηµοσίευσης)

 1. ήµος Ζαγορίου, 44007 Ασπράγγελοι

(µε την υποχρέωση της δηµοσίευσής της στις Τοπικές Κοινότητες και την αποστολή σχετικού αποδεικτικού δηµοσίευσης)

 1. Μονάδα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

44007 – Ασπράγγελοι

 1. Μονάδα ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Ηπείρου

Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων

45110 – Ιωάννινα

 1. ασαρχείο Ιωαννίνων

Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 – Ιωάννινα

 1. ασαρχείο Κόνιτσας, 44100 Κόνιτσα

 2. Σε όλους τους ∆ασικούς Υπαλλήλους (για εφαρµογή) Ενταύθα

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Για την δημοσίευση με αποδεικτικό που θα μας στείλουν.

 1. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (Mαρ. Κοτοπούλη 62 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ).

 2. Δ/νση Δασών Ν. Ιωαννίνων

(Mαρ. Κοτοπούλη 62 – 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ).

 1. Δήμος Κόνιτσας ( Ενταύθα )

(με την υποχρέωση της δημοσίευσής της στις

 

Μ. Ε. Σ. Α. Δ. Η. – Δ.Μ.

Ο

Προϊστάμενος του Δασαρχείου

Κων/νος Τριάντης Δασολόγος με Α΄βαθμό

 

Τοπικές Κοινότητες και την αποστολή σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης).

 1. Δήμος Ζαγορίου, 440 07 Ασπράγγελοι

(με την υποχρέωση της δημοσίευσής της στις Τοπικές Κοινότητες και την αποστολή

σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης.

 1. Αστυνομικά Τμήματα (Κόνιτσας-Πυρσόγιαννης) στις έδρες τους.

 2. Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου (Οπλ. Πουτ. 19 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ).

 3. Κτηνιατρείο Κόνιτσας, ενταύθα.

 4. Κυνηγετικό Σύλλογο Κόνιτσας, Ενταύθα (με την παράκληση να δώσει οδηγίες στα μέλη του).

 5. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου.(Δήμος Ζαγορίου-Ασπράγγελοι).

 6. Δασαρχεία Ιωαννίνων-Μετσόβου έδρες τους.

 7. Όλους τους Δασολόγους, Δασοπόνους, Δασοφύλακες (για την εφαρμογή).


 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Πρόσφατες Τηλ.Συνεντεύξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα

   

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου