Ο Δήμαρχος Ζαγορίου έχοντας υπόψη:

 


1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α ́/07-06-
2010)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
3. Την υπ. αριθ. 31/35567/10-5-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία
διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων σε θέσεις Ειδικών
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν
απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των Δήμων, γιατί
συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγορίου (ΦΕΚ 2769/τ.
Β ́/02-09-2016) .
5. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης από το Δήμο Νέας Ζαγορίου ενός (1)
Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας θέσης ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού
ως Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
θέματα τεχνικού χαρακτήρα, μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,

για τη σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και
προμήθειες του
Δήμου και την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο,
το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά
μέλη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα
διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.


Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή
ΤΕ), «Πολιτικών Μηχανικών» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από
χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το
συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής
εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998,


Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ .
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια
της εξειδικευμένης εμπειρίας.


Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)


Ε) Γνώση Η/Υ.(MS Office, Word, Excel, Power Point, διαδίκτυο)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από την επομένη της δημοσίευσης της
παρούσας στον τύπο, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ζαγορίου, τα εξής
δικαιολογητικά :
Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα
γενικά προσόντα διορισμού .
 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο .
Αποδεικτικά εμπειρίας.

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόμενα
προσόντα τους
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την 8η Μαρτίου και ημέρα Τρίτη στο
Δημαρχείο του Δήμου Ζαγορίου (Ασπράγγελοι Ζαγορίου ,αρμόδια υπάλληλος
Σαββούλα Σακελλαρίου, τηλ. 2653 3 60317) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου