ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων

 Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  Φιλιατών

 Τμήμα Προμηθειών

 

 

Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 64 300 ΦΙΛΙΑΤΕΣ

2664 3 60100, 60166

 

 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ( Φιλιατών και Σαγιάδας)

ΓΙΑ  Τ0 ΕΤOΣ  2014 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :

48.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

 

 Aριθμ. Πρωτ: 2060

 

 

                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  

               ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ( Φιλιατών και Σαγιάδας)

                                                  ΓΙΑ  Τ0 ΕΤOΣ  2014 

    Ο Δήμαρχος Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας έχοντας υπόψη την   29/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

    Διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Φιλιατών και Παιδικών Σταθμών Φιλιατών και Σαγιάδας για το 2014», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε ακέραιο ποσοστό, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας  Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, κρέατα και πουλερικά. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, μειοδότης θα θεωρηθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της με αριθ.   01/2014 μελέτης, που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φιλιατών.

      Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ενδεικτικά ορίζεται στο συνολικό ποσό των  

48.000,00  Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλιατών.

     Η προμήθεια αφορά αγαθά όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία τροφίμου:

 

 1. 1)α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Μαθητικής Εστίας:

                             Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 15.500,00  Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

                           β)   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  παιδικών σταθμών:

                              Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 4.500.00   Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

 

                      2) α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Μαθητικής Εστίας:

                          Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   3.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

                            β)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Παιδικών σταθμών:

                          Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   2.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

 

                      3) α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Μαθητικής Εστίας:

                            Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   7.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

                             β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Παιδικών σταθμών  :

                            Ενδεικτικού Προϋπολογισμού    5.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

 

                      4) α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Μαθητικής Εστίας:

                          Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   5.999,51 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

                           β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  Παιδικών Σταθμών :

                          Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   4.000,49 Ευρώ με Φ.Π.Α.

 

     Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ως άνω κατηγοριών τροφίμων ή για κάθε μία ξεχωριστά (η περιγραφή των ειδών αναφέρεται αναλυτικά κατά κατηγορία στην με αριθ.  1/2014 μελέτη), με την υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων της κατηγορίας.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Φεβρουαρίου  2014  ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών  13.00 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.30  , στα γραφεία της έδρας του Δήμου Φιλιατών, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις  3 Μαρτίου 2014  ημέρα  Δευτέρα , την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του αντίστοιχου προϋπολογισμού για κάθε κατηγορία τροφίμου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜε, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

 

Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα. Για πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Φιλιατών, αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, τηλ.  2664360166 , FAX 2664022989

 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσπρωτίας    και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών (http://www.filiates. gr) καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων.

 

 

Φιλιάτες 19/2/2014

 

Ο Δήμαρχος Φιλιατών

 

Μηνάς Παππάς


 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου