ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καναλλάκι: 07-08-2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ: 12229

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        


                                                                                                         ΠΡΟΣ

                                                                                              1. Γκοροβέλη Αντώνιο

                                                                                               2. Κονιδάρη Άγγελο

                                                                                              3. Ευθυμίου Σταύρο

                                                                                               4. Ρίζου Ευτυχία

                                                                                               5. Νάστα Αντώνιο

                                                                                               6. Σμπόνια Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(Άρθρο 75 του Ν.3852/2010)

           Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12-08-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων-γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στο Δήμο Πάργας, στη θέση «Καστρί», Τ.Κ.Καστρίου.
  2. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων-γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στο Δήμο Πάργας, στη θέση «Λέδεζα-Τουρκοπάλουκο», Τ.Κ.Κυψέλης.

                                                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                       ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ