ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: Ανακοίνωση αιτήσεων χρήσης δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων & ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ πλατειών, πεζοδρομίων

Ανακοίνωση αιτήσεων χρήσης δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων & ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ πλατειών, πεζοδρομίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καναλλάκι 03-4-2014

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                          αριθμ. Πρωτ.= 4777 =

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

 

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι όσοι ιδιοκτήτες ή μισθωτές επιχειρήσεων θέλουν να εκμεταλλευτούν την χρήση δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόμια,κ.λ.π) για το έτος 2014 να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μέχρι 30-04-2014.

         Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων είναι η εξόφληση όλων των υποχρεώσεων προς το Δήμο.

                                                                                   Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

                                                                              ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


                                        

                                  

 

 

 

 

 

          Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………...

 

ΟΝΟΜΑ...………..………………………...

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ……………………………..

 

A.Δ.Τ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ………………………………

 

Α.Φ.Μ ……………………………….…

 

Δ/ΝΣΗ ……………………………………..

 

ΠΟΛΗ ……………………………………...

 

Τ . Κ. ……………………………………....

 

ΤΗΛ ………………………………………..

 

 

ΘΕΜΑ : χρήση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………

 

ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:             1.άδεια λειτουργίας επιχείρησης.

2. Δημοτική Ενημερότητα.

 

 

 

ΠΡΟΣ

 

Το Δήμο Πάργας

 

 

 

 

   Σας παρακαλώ όπως μου εγκρίνεται την χρήση του τμήματος οδού ή πλατείας ή πεζοδρομίου με την ονομασία …………………………..

Και να μου παραχωρήσετε έκταση …………τ.μ

Δηλαδή διαστάσεων……………………………………………………………………………………………………

Μπροστά από την επιχείρηση μου για την τοποθέτηση ……………………………………………………………………………………………………………………

Προς εξυπηρέτηση του καταστήματος μου.

  

 

                                

                                   Ο/Η ΑΙΤ…….

 

 

 

 

                                   ΥΠΟΓΡΑΦΗ