ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΛΕΙ

 

Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα δραστηριότητες ασφάλισης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα σύμφωνα με τον Ν.1569/1982 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για όλο το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει η ασφάλιση και για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων.

Δεκτές γίνονται προσφορές που καλύπτουν την ασφάλιση όλων των οχημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 7.000,00 €.

 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η οικονομική προσφορά υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο και αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικών – φορτηγών και μηχανημάτων έργου) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η οποία θα καλύπτει το διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας ασφάλισης κάθε οχήματος και μηχανήματος έργου, έως την 31η -07-2015.

Στο εξωτερικό του φακέλου προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών).

γ. Το θέμα της Πρόσκλησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.

δ.Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης (65133/2451/18-06-2014)

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών, Σπηλιάδου 8 , Τ.Κ.48100, Πρέβεζα, 2ος όροφος)και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 23η -06-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, δεν γίνονται δεκτές.

 

Η τιμή θα δίνεται αναλυτικά ανά υπηρεσιακό όχημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και θα έχει υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonusmalus. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος αυτής. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

 

Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή για την ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων, για όλο το χρονικό διάστημα ασφάλισής τους, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες καλύψεις και στα ελάχιστα ποσά που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και ειδικότερα:

 1. Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων (επιβατικών-φορτηγών) με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης:

  1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα

  2. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα

  3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

 2. Ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης):

  1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα

  2. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα

  3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

  4. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα ως εργαλείο

  5. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα ως εργαλείο

Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα ποσά είναι κατώτερα των ελάχιστων που προβλέπονται από τον Νόμο, τότε ισχύουν τα κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα.

Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι υποχρεωτικές καλύψεις του Π.Δ. 237/1996, όπως ισχύει σήμερα, ανεξαρτήτως του αν αναφέρονται παραπάνω.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν τα ακόλουθα:

 • Προστασία bonusmalus (να μην ανεβαίνουν τα ασφάλιστρα, σε περίπτωση ατυχήματος).

 • Υπαγωγή στη διαδικασία του φιλικού διακανονισμού (σημαίνει ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του άλλου, η Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας πληρώνεται από τη δική της ασφαλιστική εταιρεία).

Κάθε νέο όχημα το οποίο θα ενταχθεί στη δύναμη των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, θα ασφαλιστεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη ασφαλισμένα οχήματα, αναλόγως εφαρμοζόμενους.

Σε περίπτωση απόσυρσης για οποιοδήποτε λόγο κάποιων οχημάτων θα ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αζημίως για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα επιστρέφονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα.

 

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης θα ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας ασφάλισης κάθε οχήματος και μηχανήματος έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και θα λήγει την 31η -07-2015.

 

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τα υπηρεσιακά οχήματα, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με την παράδοση των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ειδικών σημάτων.

Τόπος παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των ειδικών σημάτων ορίζεται η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα Προμηθειών, Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα (2ος όροφος).

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να πραγματοποιείται εφάπαξ, για το συνολικό τίμημα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο μετά την οριστική παραλαβή των ασφαλιστήριων συμβολαίων και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (πρωτότυπο).

 • Ειδικό Σήμα – Βεβαίωση ασφάλισης του άρθρου 5, παρ. 2 του Ν. 489/1976

 • Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:

Α) Οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις ποσοστού 3,18% επί της συνολικής συμβατικής αξίας.

Β) Φόρος εισοδήματος (8% επί του συμβατικού τιμήματος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας και ειδικότερα τον Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899, του έτους 2014.

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «www.preveza.gr» και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.

 

Συνημμένα:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

α/α

Αριθμός

κυκλ/ρίας

Έτος

1ης άδειας

Είδος

Εργοστάσιο κατασκευής –

Τύπος- Κυβισμός

Φορολ.

Ισχύς

Ημ/νία λήξης

υφιστάμενου

ασφαλιστηρίου

συμβολαίου

1

ΚΗΥ 7963

1999

Επιβατικό

TOYOTA COROLLA 1587 CC

11 HP

18-7-2014

2

ΚΗΥ 9978

2002

Επιβατικό

NISSAN EUROPE PRIMERA 1597 CC

11 HP

1-7-2014

3

ΚΗY7978

1999

Επιβατικό

TOYOTA COROLLA 1587 CC

11 HP

22-7-2014

4

ΚΗI8313

2007

Επιβατικό

FORD FOCUS 1596 CC

11 HP

7-8-2014

5

ΚΗY9994 & ΡΖΕ 5369

2003

Επιβατικό

AUDI A6 1781 CC

12 HP

20-7-2014

6

KHI 8322

2008

Επιβατικό

NISSAN X- TRAIL – MR 20 - 1997 CC

14 HP

23-7-2014

7

ΚΗΥ 7998

2001

Ημιφορτηγό

NISSAN PICK –UP 4X4 DIESEL TD 25

17 HP

30-7-2014

8

ΚΗΥ 7993

1996

Φορτηγό

(Ανατρεπόμενο)

MERCEDES2629

88 HP

30-7-2014

9

ΚΗΥ 7994

1996

Φορτηγό

(Ανατρεπόμενο)

MERCEDES

88 HP

24-7-2014

10

ΚΗΙ 8342

2010

Φορτηγό

(Ανατρεπόμενο)

BMC938 6 X 4

53 HP

30-06-2014

11

KY 3141

2001

Φορτωτής

FIAT HITACHI W 190

192 HP

27-7-2014

12

KY 7358

1997

Φορτωτής

CASE721 B

151 HP

24-7-2014

13

KY 7360

2001

Υδραυλικός

εκσκαφέας

DAEWOO

SOLAR 290 LC-V

191 HP

27-7-2014

14

KY 7357

1997

Διαμορφωτήρας

HBM SHM 4N A

136 HP

24-7-2014

15

KY 7359

1997

Προωθητήρας

HANOMAG D 670 E

180 HP

24-7-2014

16

ME 50934

2004

Διαμορφωτήρας

HBM SHM 5N Τ1

181 HP

24-7-2014

17

ME 50999

2006

Πολυμηχάνημα

ABIENTE

FOREDIL-RAM

102 HP

30-06-2014

18

ΠΡ 103928

2008

Προωθητήρας

NEW HOLLAND

D-180 LT

189 HP

30-06-2014

19

ME 103927

2008

Υδραυλικός

εκσκαφέας

NEW HOLLAND

LB90B

97 HP

30-06-2014

20

ME 6501

2005

Διαγραμμιστικό

NISSANALTLEONE

102 HP

30-06-2014

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣ : Την Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ……………………………….…….…………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………..

Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : ……………………………….………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ………………………………….…………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….………………….…………………………………..

 

Η παρούσα προσφορά μου αφορά την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας, με κάλυψη από την λήξη της υφιστάμενης ασφάλισης κάθε οχήματος, έως και 31-07-2015 και για τους κάτωθι ασφαλιζόμενους κινδύνους:

 1. Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων (επιβατικών-φορτηγών) με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης:

  1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα

  2. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα

  3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

 2. Ασφαλιστική κάλυψη για τα μηχανήματα έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης):

  1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα

  2. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα

  3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

  4. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα ως εργαλείο

  5. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα ως εργαλείο

Επίσης, η προσφορά μου περιλαμβάνει δωρεάν τα ακόλουθα:

 • Προστασία bonusmalus

 • Υπαγωγή στη διαδικασία του φιλικού διακανονισμού

Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ 65133/2451/18-06-2014 πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η προσφορά μου ισχύει για τρείς (3) μήνες.

Πρέβεζα, ……………..………. 2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

Αριθμός

κυκλοφορίας

Είδος

Εργοστάσιο Κατασκευής - Τύπος

Φορολ.

Ισχύς

Ημερομηνία

έναρξης

ασφάλισης

Ημερομηνία

λήξης

ασφάλισης

Ποσό

Ασφάλισης

(€)

1

ΚΗΥ 7963

Επιβατικό

TOYOTACOROLLA 1587 CC

11 HP

19-7-2014

31-07-2015

 

2

ΚΗΥ 9978

Επιβατικό

NISSANEUROPEPRIMERA 1597 CC

11 HP

2-7-2014

31-07-2015

 

3

ΚΗY7978

Επιβατικό

TOYOTACOROLLA 1587 CC

11 HP

23-7-2014

31-07-2015

 

4

ΚΗI8313

Επιβατικό

FORDFOCUS 1596 CC

11 HP

8-8-2014

31-07-2015

 

5

ΚΗY9994 & ΡΖΕ 5369

Επιβατικό

AUDI A6 1781 CC

12 HP

21-7-2014

31-07-2015

 

6

KHI 8322

Επιβατικό

NISSANX-TRAIL – MR 20 - 1997 CC

14 HP

24-7-2014

31-07-2015

 

7

ΚΗΥ 7998

Ημιφορτηγό

NISSANPICK-UP 4X4 DIESEL TD 25

17 HP

31-7-2014

31-07-2015

 

8

ΚΗΥ 7993

Φορτηγό

(Ανατρεπόμενο)

MERCEDES2629

88 HP

31-7-2014

31-07-2015

 

9

ΚΗΥ 7994

Φορτηγό

(Ανατρεπόμενο)

MERCEDES

88 HP

25-7-2014

31-07-2015

 

10

ΚΗΙ 8342

Φορτηγό

(Ανατρεπόμενο)

BMC938 6 X 4

53 HP

1-7-2014

31-07-2015

 

11

KY 3141

Φορτωτής

FIAT HITACHIW 190

192 HP

28-7-2014

31-07-2015

 

12

KY 7358

Φορτωτής

CASE721 B

151 HP

25-7-2014

31-07-2015

 

13

KY 7360

Υδραυλικός

εκσκαφέας

DAEWOOSOLAR 290 LC-V

191 HP

28-7-2014

31-07-2015

 

14

KY 7357

Διαμορφωτήρας

HBM SHM 4N A

136 HP

25-7-2014

31-07-2015

 

15

KY 7359

Προωθητήρας

HANOMAG D 670 E

180 HP

25-7-2014

31-07-2015

 

16

ME 50934

Διαμορφωτήρας

HBM SHM 5N Τ1

181 HP

25-7-2014

31-07-2015

 

17

ME 50999

Πολυμηχάνημα

ABIENTEFOREDIL-RAM

102 HP

1-7-2014

31-07-2015

 

18

ΠΡ 103928

Προωθητήρας

NEW HOLLAND D-180 LT

189 HP

1-7-2014

31-07-2015

 

19

ME 103927

Υδραυλικός

εκσκαφέας

NEW HOLLAND LB90B

97 HP

1-7-2014

31-07-2015

 

20

ME 6501

Διαγραμμιστικό

NISSANALTLEONE

102 HP

1-7-2014

31-07-2015

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Πρέβεζα, ……………..………. 2014

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου