Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

(συνεδρίαση Τρίτη 21 Δεκεμβρίου)

Την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2019 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 2. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/08-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 15.252.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Ενεργειακή αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων», προϋπολογισμού € 660.310,46 με ΦΠΑ της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων» με κωδικό ΟΠΣ 5047109 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».

 4. Έγκριση του από 08-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ.

 5.  Έγκριση του από 04-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθίζησης – κατολίσθησης στην περιοχή Χριστών Πραμάντων», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 6. Έγκριση του από 13-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων», προϋπολογισμού 437.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 7. Έγκριση του από 16-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου», προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και κλάδεμα μεγάλων δέντρων (λεύκες) στην 3η επαρχιακή οδό προς τον οικισμό Χουλιαράδων (παροχή υπηρεσιών)».

 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Βροσύνας-όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».

 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά και σωλήνων ύδρευσης για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Καλπακίου», αναδόχου «Φάφα Γ. Δημητρίου Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 20-05-2022.

 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2022.

 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού σχολαρχείου και του παλαιού παρθεναγωγείου Γαναδιού» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022.

 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-06-2022.

 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-04-2022.

 16.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022.

 17.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-06-2022.

 18.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2022.

 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Υφιστάμενης στέγης και Εγκατάσταση Νέου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων», αναδόχου «ΤΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μέχρι την 12-02-2022.

 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-09-2022.

 21. Έγκριση ανάθεσης για την μεταφορά υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για την χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2021-Φεβρουάριος 2022.

 22. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη (σύνταξη ή επίβλεψη μελετών και επίβλεψη έργων) του Δήμου Πωγωνίου.

 23.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 30-10-2022.

 24.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας» αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 16-08-2022.

 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και σύνδεση με το επαρχιακό στα όρια του Δ.Δ. Ιτέας Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».

 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης Κάτω Λίππα προς Ανάληψη και επαρχιακού δικτύου προς Δερβίζιανα (παροχή υπηρεσιών)».

 27. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/13-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 2) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 364.380,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020" και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αυτοκόλλητων σημάτων του Τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων.

 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια παραβόλων, από την ΔΟΥ Ιωαννίνων, για την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων φιλοξενίας - μίσθωση αίθουσας για τη συνεδρίαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔΙΔ.

 31. Έγκριση παράτασης συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “WASTE RREACT (Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities) του Προγράμματος Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014- 2020.

 32. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στις κατηγορίες ΔαπανώνΕξοπλισμόςκαιΔαπάνες Προσωπικούγια το έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕλλάδαΙταλία 2014-2020.

 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκών για αποστολή σε Ιδρύματα και στρατιωτικά φυλάκια της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 35. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 199825/9168/11-12-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις-παγετοί στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου.

 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης πρανών και καθαρισμός ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Άρδοσης (παροχή υπηρεσιών)».

 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π. Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση - λειτουργικές ανάγκες, καθαριότητα του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για το έτος 2022».

 39. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9171/199829/Φ.300.09ΜΙΜΟ/11-12-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

 40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Καταγραφή – αξιολόγηση και παράδοση απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων προστασίας της φύσης στο Κανάλι Νεοχωρίου ΠΕ Άρτας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», αναδόχου Νικόλαου Γούναρη, μέχρι την 29-04-2022.

 41. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, οι οποίες ήταν σε ισχύ την 30-06-2021 έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και το αργότερο έως την 30-06-2022 σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του Ν. 4821/31-07-2021 (ΦΕΚ 134/Α/2021).

 42. Έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το TEBA/FEAD 2014-2020, της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΕ ΑΡΤΑΣ» με Κωδικούς ΟΠΣ 5000127 και 5029822 αντίστοιχα.

 43. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022.

 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της επαρχιακής οδού από Γέφυρα Πλάκας-Σγάρα-Καταρράκτης (παροχή υπηρεσιών)».

 45. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 17-19/12/2021, προκειμένου να παρευρεθεί στην εκδήλωση για την προβολή & προώθηση των προϊόντων της Ηπείρου στο Ζάππειο και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021.

 47. Έγκριση 4ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

 48.  Έγκριση του Πρακτικού Νο3/08-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2022 & 2023, συνολικού προϋπολογισμού 465.376,96 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 49. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 192.434,90 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος Λάκκα στη γέφυρα επί της οδού Αγίων Αποστόλων στην Ηγουμενίτσα (παροχή υπηρεσιών)».

 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης ξερών πλατάνων στο ποταμό Καλαμά στην περιοχή από Ελαία Φιλιατών προς Σαγιάδα».

 52. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (παρέμβαση) της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας.

 53. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/10-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 54. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, της Πράξης με Κωδικό MIS: 5000146 και της Πράξης με Κωδικό MIS: 5029481 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 248.516,85 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

 55. Έγκριση λύσης σύμβασης που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το TEBA/FEAD 2014-2020, της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000146.

 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων στην τοπική κοινότητα Βουβοπόταμου και στην περιοχή Βάλτου του Δήμου Πάργας (παροχή υπηρεσιών)».