Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Μ.Δευτέρα 18-4-2022 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 (Συνεδρίαση Μ. Δευτέρα)

Τη Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 09:30 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-02-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ.

 2. Έγκριση του από 08-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

 3. Έγκριση του από 12-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 με ΦΠΑ.

 4. Έγκριση του από 31-03-2022 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

 5. Έγκριση του από 13-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά του υπολείμματος από την εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 111.600,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», προϋπολογισμού € 56.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 8. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 53133/5108/08-04-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου».

 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», αναδόχου «Γέροντας Αλέξανδρος του Νικολάου», μέχρι την 04-09-2022.

 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2022.

 11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,80%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α’ φάση)», αναδόχου «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ».

 12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,94%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε.».

 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην 8η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».

 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής γέφυρας μπέλεϋ στον ποταμό Άραχθο (θέση Γότιστα) μετά την κατάρρευση υπάρχουσας από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)».

 15.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου (Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)».

 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

 17. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού € 200.000,00 και επαναδημοπράτηση του έργου με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

 18. Έγκριση του από 11-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 19. Έγκριση του από 13-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 20.  Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και διευθέτηση όμβριων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 21. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου», προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 22. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 2ης Τροποποίησης της σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Μπάφρας».

 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες προστασίας βάθρων και διευθέτησης κοίτης στο Δ.Δ. Αρτοπούλας (παροχή υπηρεσιών)».

 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και άρση κατολίσθησης στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Λάβδανης (παροχή υπηρεσιών)».

 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση επαρχιακού δικτύου από Σκαμνέλι έως Παλιοσέλι (παροχή υπηρεσιών)».

 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και πρανών οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Σιτσαίνων (παροχή υπηρεσιών)».

 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

 29.  Έγκριση του Πρακτικού 4ο/12-04-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα καύσιμα κίνησης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή).

 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 31. Έγκριση του από 07-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, ενδεικτικού προϋπολογισμού € 80.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου έτους 2022, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

 33. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων του έργου MeDInno στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 415/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2022 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).

 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2022 των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006).

 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Κρυσταλλοπηγής Θεσπρωτίας για το έτος 2022.

 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα.

 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με το Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων, της αθλητικής εκδήλωσης «1ος Πανελλήνιος Αγώνας Αλεξίπτωτου Πλαγιάς για το 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων.

 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο TRAVEL.GR της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ».

 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ολλανδών δημοσιογράφων.

 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από την Ήπειρο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση πασχαλινής εκδήλωσης του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων.

 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2022, η οποία διοργανώνεται στην Λευκωσία, το διάστημα 29/4 -1/5/2022, έγκριση μετάβασης Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «PROWEIN 2022», που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 15-17/05/2022.

 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) κρουστικού εκτυπωτή μήτρας κουκίδων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 47. Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 10/2022 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου 66.12.2 της από 21-07-2017 Σύμβασης Σύμπραξης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.

 48. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

 49. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και διευθέτηση όμβριων οδικού δικτύου στην περιοχή Πηγές Αώου (παροχή υπηρεσιών)».

 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και πρανών οδικού δικτύου στα όρια των Δ.Δ. Παρδαλίτσας και Ελευθεροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και προσβάσεων αυτών στα Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)».

 53.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 54. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», αναδόχου «Δημήτριος Φούκας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2022.

 55. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός - άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 13-09-2022.

 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Θεοδωριάνων μετά την υποχώρηση υπάρχοντος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (προμήθεια υλικών)».

 58. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 59. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Σκανδάλου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 390.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 60.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Πέρδικας Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)».

 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού στην επαρχιακή οδό προς Σύβοτα (προμήθεια υλικών)».

 62. Έγκριση του από 13-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος - Νεράιδα», προϋπολογισμού € 212.281,59 με ΦΠΑ.

 63. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», αναδόχου κ. Γεωργίου Σ. Οικονόμου, μέχρι την 06-07-2022.

 64. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», αναδόχου Κων/νου Κώστα, μέχρι την 17-11-2022.

 65. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ’ στην Αρχαία Νικόπολη», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

 67. Έγκριση του Πρακτικού Ι/30-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2022 - 2023 - 2024», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ.

 68. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων, ποσού 80.000,00€ με Φ.Π.Α. και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών, ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη και των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων», συνολικού προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α., συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο.

 69. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 70. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

 71. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (επιστροφή παραβόλου).

 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από φερτά υλικά μετά από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)».

 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων PE και υδραυλικών εξαρτημάτων για την επισκευή του αγωγού εξισορρόπησης αντλιοστασίου Α1 του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς».

 74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 HP αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα».

 75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού δικτύου».

 76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σπορά σπάρτου για αποφυγή κατολισθήσεων σε πρανή (παροχή υπηρεσιών)».

 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων εντός του πάρκου (πλατανόδασος του Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού) προς αποφυγή ατυχήματος σε επισκέπτες με την πτώση κλαδιών και δέντρων (παροχή υπηρεσιών)».

 78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων της 2ης επαρχιακής οδού από Κουτσελιό έως Ελληνικό καθώς και των οδών Γέφυρας Καλογήρου – Λούρος, Κόμβος Ιόνιας έως Ήπειρος Παλλάς και Πέραμα – Δρίσκος (παροχή υπηρεσιών)».

 79. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022 και ακύρωση της αριθμ. 2/141/31-01-2022 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 80.  Έγκριση του από 15-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης πρανούς που προκλήθηκαν από ρήγμα επί της 19ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 750.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.