Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 25-10-2023, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 33/25-10-2023

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2023 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 19-10-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων – αντιστήριξης πρανών και αποκατάστασης των οδών πρόσβασης μετά από εκτεταμένο κατολισθητικό φαινόμενο προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα το έργο με τίτλο: “Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας”», προϋπολογισμού 680.000,00 € ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αλλαγής χρήσης κτιρίου ΠΕ Θεσπρωτίας από κέντρο σπουδαστικής εστίας σε κτίριο αστυνομίας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, τροποποίηση όψεων, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου και αποπεράτωση», προϋπολογισμού € 55.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 4. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση άρση προϊόντων κατολίσθησης περιοχής Θεοδωριάνων (παροχή υπηρεσιών)».
 5. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση φθορών περιοχής Ηγουμενίτσας (προμήθεια υλικών)».
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού στα όρια του Δ.Δ Γαρδικίου (παροχή υπηρεσιών)».
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση οδικού δικτύου και προστασία πρανών επί ρεμάτων κατά μήκος του Κωκυτού ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».
 8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικός) του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-03-2024.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 02-12-2023.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Βαλανιδιά-Άγιος Νικόλαος», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-06-2024.
 12. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Καταρράκτη – Γέφυρα Πλάκας λόγω κατολίσθησης (παροχή υπηρεσιών)».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο και ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου στα όρια Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμισης επαρχιακού δικτύου στα όρια του Δυτικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση φθαρμένων συρματοκιβωτίων και άρση καταπτώσεων επί του οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης και κατασκευής ομβροδεξαμενής στα ορεινά της Κρύας (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένων τεχνικών διαχείρισης όμβριων και συγκράτησης πρανών κατά μήκος επαρχιακού και παλιού εθνικού δικτύου στα όρια του Δήμου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 19. Έγκριση της αριθμ. 166063/1222/17-10-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση μετάβασης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου κας Μπραΐμη Σταυρούλας στις 21/10/2023 στην Αθήνα για τη χειροτονία του Μητροπολίτη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας Αρχιμανδρίτη Σεραπίων Μιχαλάκη».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 29/2194/20-09-2023 και 24/1860/9-8-2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και για τη σύνταξη δανειστικών συμβολαίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 21. Έγκριση της αριθμ. 166338/11375/18-10-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό (άνω των ορίων) διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια έντεκα (11) αναισθησιολογικών μηχανημάτων με μετρητή βάθους αναισθησίας (ΒΙS) και πληροφοριακό σύστημα δεδομένων αναισθησίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, για τις ανάγκες του «Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων», με αριθμό διακήρυξης οικ. 112246/7931/11.07.2023 και Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 197847/2023».
 22. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/20-10-2023 (αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/20-10-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια έντεκα (11) αναισθησιολογικών μηχανημάτων με μετρητή βάθους αναισθησίας (ΒΙS) και πληροφοριακό σύστημα δεδομένων αναισθησίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου “Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19” του έργου COOFHEA 2 του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, προϋπολογισμού € 660.000,00 με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης Τμημάτων που κρίθηκαν άγονα κατά την διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, προϋπολογισμού € 26.204,85 πλέον ΦΠΑ.
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Πρέβεζας και ΣΥΠΟΘΑ Α’ Π.Ε. Ιωαννίνων.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «World Travel Market», που διοργανώνεται στο Λονδίνο, το διάστημα 06-08/11/2023.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Philoxenia 2023», που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 10-12/11/2023.
 28. Έγκριση μετάβασης του Περιφερειακού Συμβούλου Χαρίλαου Λαζάνη και της Ειδικής Συμβούλου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας, Αρετής Στασινού, στο Λονδίνο το διάστημα 04-09/11/2023 για τη συμμετοχή τους στην έκθεση «World Travel Market», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηλία Γκαρτζονίκα στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 09-12/11/2023, για τη συμμετοχή του στην έκθεση «Philoxenia 2023» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων, για τη διάθεση σε εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου.
 31. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 168309/4461/20-10-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης «ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2023», που θα πραγματοποιηθεί στο Καλπάκι του Δήμου Πωγωνίου, στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2023.
 32. Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την αριθμ. 1426/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την οποία με την οποία έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8577/14-06-2023 και α/α Συστήματος 201272 Διακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου», εκτιμώμενης αξίας 1.928.868,44 € με ΦΠΑ, οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. 18/1276/07-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δαπάνη δημοσίευσης του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου», εκτιμώμενης αξίας 1.928.868,44 € με ΦΠΑ.
 34. Νομική υποστήριξη υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Πταισματοδικείου Ιωαννίνων.
 35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εξοικονόμησης νερού Γραμμενίτσας – Βλαχέρνας», προϋπολογισμού € 1.090.000,00 με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171910 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του αρδευτικού δικτύου Περάνθης – Λουτρότοπου», προϋπολογισμού € 2.198.000,01 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171934 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 2.000.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171927 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση της 18ης επαρχιακής οδού (Δίστρατο – Κρυονέρι) στη θέση Βαθύκαμπος ΠΕ Άρτας», αναδόχου οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.
 39. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών θυροφραγμάτων σε τάφρο στην Τ.Κ. Κομμένου στη θέση “μηδέν” σε αντικατάσταση κατεστραμμένων».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή αντλιών No1 & No7 αντλιοστασίου Βίγλας (παροχή υπηρεσιών)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του παραπόταμου Άννινου».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Τ.Κ. Κομποτίου».
 43. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 166385/7930/ Φ.300.09ΜΙΜΟ/18-10-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
 44. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, στις 19-21/10/2023, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στη Δ/νση Οδικών Υποδομών και στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Γυμναστικό Σύλλογο «ΠΡΩΤΕΑ» αγώνων στίβου με τίτλο «ΠΡΩΤΕΑΣ 2023»,που θα πραγματοποιηθούν στην Ηγουμενίτσα, στις 19/11/2023.
 48. Έγκριση του από 20-10-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. (Ιόνια Διαδρομή)» 2ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής του 1ου Υποέργου», προϋπολογισμού 36.619,05 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 49. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», αναδόχου «SICAP ΑΤΕ», μέχρι την 31-12-2023.
 50. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποκατάσταση – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.», μέχρι την 18-04-2024.
 51. Έγκριση του Πρακτικού III/16-10-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της Τρίτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 106.799,24 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 52. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2023 (επιστροφή παραβόλου).
 53. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή Ιδιωτικού ΙΕΚ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
 54. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης αρδευτικό Α2 – χαμηλής ζώνης ΤΟΕΒ Λάμαρης (Μάγισσα)», προϋπολογισμού € 1.340.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου ΤΟΕΒ Λάμαρης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171880 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 55. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και επισκευή σιδηρόθυρας Νο3 φράγματος Αγίου Σπυρίδωνα του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 39.680,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 56. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ΡΕ Φ500/DN=12,5 Atm για την αντικατάσταση τμήματος αγωγού άρδευσης στη θέση Αηδόνι Αχερουσίας αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 59.024,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 57. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων βλαβών στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Νάτση Φιλιατών – Δάφνη – Κεραμίτσα», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.
 58. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση προστασίας ακτής Λούτσας από διάβρωση (παροχή υπηρεσιών)».
 59. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση κωπηλατικής δεξαμενής του Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας».
 60. Ε.Η.Δ. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)», στο Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ, Δράση: 2Α.iv.1.α- Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους, ευθύνης τοπικών αρχών στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.
 61. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου Γ’ και Δ’ τριμήνου 2023.
 62. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και τεχνικών της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων (έως Βουλγαρέλι) ενόψει χειμερινής περιόδου (παροχή υπηρεσιών)».
 63. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης οροφής και διαχείρισης όμβριων κτιρίου ΕΠΑΛ Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».
 64. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση πρόσβασης και κατασκευή ομβροδεξαμενής στη θέση Βαβούρι – Λιάς – Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 65. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση λίθινων τοίχων προστασίας πρανών επί του οδικού δικτύου Βουργαρελίου (παροχή υπηρεσιών)».
 66. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας παραγωγικών μονάδων στα ορεινά των Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».
 67. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-10-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-09-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 3ης επαρχιακής οδού από Τσίμοβο έως Κέδρο», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ.
 68. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό στο τμήμα Γυφτόκαμπος – Βρυσοχώρι», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 69. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή – αποκατάσταση πρώην σχολικού κτιρίου Τ.Κ. Καταρράκτη Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 70. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης λίθινων τεχνικών έργων και προσβάσεων γεφυρών στο οδικό δίκτυο του Μετσόβου», προϋπολογισμού 64.480,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 71. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ρεμάτων και απομάκρυνση φερτών υλικών στην περιοχή Ανηλίου προς όρια νομού και Χαλίκι (παροχή υπηρεσιών)».
 72. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες ανύψωσης με γερανοφόρα οχήματα τμημάτων γεφυρών μπέλεϋ για την συντήρησή τους (παροχή υπηρεσιών)».
 73. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάστρωση αδρανών και διαμόρφωση οδικού δικτύου πρόσβασης παραγωγών στο οροπέδιο Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 74. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου Κοσμηράς – Πετραλώνων (προμήθεια υλικών)».
 75. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας μεταξύ Ανθοχωρίου και περιοχής Γερακαρίου (παροχή υπηρεσιών)».
 76. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 77. Ε.Η.Δ. Έγκριση των αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί δαπάνης φιλοξενίας και σίτισης μοναχών και μοναχών ιεροψαλτών Αγίου Όρους που συνοδεύουν την έλευση των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Γραμμενίτσας στην Άρτα, από 24-10-2023 έως 27-10-2023.
 78. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 5ης δόσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου – Αώου για τα έτη 2019-2023» στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.
 79. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-10-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-10-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης οδικού δικτύου στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 177.000,00 με ΦΠΑ.
 80. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2024.
 81. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαπλάτυνσης και αποκατάστασης οδικού δικτύου και σύνδεση με επαρχιακό με περιοχή Αγίων Αποστόλων Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 82. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας στην Θεσπρωτία (προμήθεια υλικών)».
 83. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι – Δερβίζιανα – Όρια Νομού».

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου