Καταγραφή του επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

 Καταγραφή του επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, αρμόδια για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων στον Νομό, πληροφορεί τα εξής:

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με «Τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων» ψηφίστηκε ο Νόμος 4036/27-01-2012(ΦΕΚ Α 8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». Με βάση τον παραπάνω Νόμο ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και απογραφής γεωργικών μηχανημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων στο οποίο καταγράφεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων κατά κατηγορία γεωγραφική περιοχή και χρήστη (άρθρο 38, παρ.2).

Παρακαλούνται οι κάτοχοι επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (νεφελοψεκαστήρων –ψεκαστικών αγρού), για την υποχρεωτική καταγραφή των ψεκαστήρων τους και την συμπλήρωση εντύπου μέχρι τέλος Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ψεκαστικών μηχανημάτων για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου που υπάγονται και στο γραφείο 120 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου.