Ανακοίνωση αποφάσεων της 7ης/22-02-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοίνωση αποφάσεων της 7ης/22-02-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 Η Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 22-02-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  11-02-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7/22-02-2013
Αρ. Απόφασης     Θέμα
148.    Έγκριση του από 20-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Διευθέτηση όμβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισμού € 50.000,00  με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
149.    Έγκριση του από 05-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισμού  € 85.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
150.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας της ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού  220.000,00  € με ΦΠΑ.
151.    Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-04-2013.
152.    Έγκριση κατανομής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012, για το πρόγραμμα Αγροτικός Εξηλεκτρισμός της Π.Ε. Ιωαννίνων.
153.    Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/13-02-2013 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
154.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράμμιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.
155.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
156.    Έγκριση τροποποίησης και αναπροσαρμογής δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013.
157.    Έγκριση δαπανών για έκτακτες εργασίες καθαριότητας, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
158.    Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης και υποστήριξης του προγράμματος «eCM - Προκοστολόγηση» μελετών για Η/Υ της εταιρείας ACE HELLAS, για τις ανάγκες του συνόλου των αδειών χρήσης που λειτουργούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων.
159.    Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση σε δύο (2) εφημερίδες, ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων.
160.    Έγκριση δαπανών α) για την προμήθεια υλικών Δειγματοληψίας ειδών Τροφίμων, ποτών και καυσίμων και β) για τη μεταφορά των δειγμάτων προς εξέταση στις αρμόδιες διαπιστευμένες Χημικές Υπηρεσίες, για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, έτος 2013.
161.    Έγκριση μετακίνησης της Μαυριά Αλεξάνδρας, υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για την παρουσίαση συστήματος υποστήριξης της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών, από στελέχη του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
162.    Έγκριση μετακίνησης της Κατωγιάννη Ειρήνης, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο του ΕΦΕΤ με θέμα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Auditing), και έγκριση των σχετικών δαπανών.
163.    Έγκριση μετακίνησης του Γενικού Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη ενημέρωσης και συντονισμού στο Υπουργείο Υγείας, με θέμα τα προγράμματα έγκαιρης καταπολέμησης κουνουπιών, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
164.    Έγκριση μετακίνησης του Γενικού Δ/ντη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Βαγενά Ευάγγελου, στην Αθήνα, για συζήτηση επί υπηρεσιακών θεμάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών και Δικτύων, με τις Δ/νσεις Τιμών και Παροχής Υπηρεσιών και Μέτρων και Σταθμών (καυσίμων) του Τομέα Εμπορίου, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
165.    Έγκριση μετακίνησης της Καμπέρη Σπυριδούλας, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή της σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των υλικών σε επαφή με τρόφιμα», που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 25/02/2013 έως 27/02/2013.
166.    Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου, Μαυριά Αλεξάνδρας, Τσεπέλη Ιωάννη και Χάμου Νικόλαου στη Θεσσαλονίκη από 28-02-2013 έως 01-03-2013, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση σεμιναρίου, σχετικά με την παρουσίαση & ανάλυση της νέας ισχύουσας νομοθεσίας και των διαδικασιών που διέπουν τις προμήθειες του Δημοσίου, καθώς και τις Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών & Υπηρεσιών, που διοργανώνει η «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.».
167.    Έγκριση των Πρακτικών Ι/21-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) και ΙΙ/12-02-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφροών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Δράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών μνημείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
168.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-01-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστατευτικά Στηθαία - Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.
169.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-02-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο Τ.Δ. Πλαισίου», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ
170.    Απόφαση επί των ενστάσεων: α) της με αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένστασης του Λάμπρου Αλκιβιάδη Εμπειροτέχνη, β) της με αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης του Λάμπρου Αλκιβιάδη Εμπειροτέχνη και γ) της με αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 ένστασης του κ. Λιάνου Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 15779/593/18-02-2013 γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
171.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη μειοδότη του προγράμματος καταπολέμηση κοινών και ανωφελών κουνουπιών, έτους 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
172.    Έγκριση παράτασης συμβάσεως μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
173.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στη συνδιοργάνωση του  ALL STAR GAME στο VOLLEY Γυναικών 2013 και έγκριση σχετικών δαπανών.
174.    Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και έγκριση σχετικών δαπανών.
175.    Έγκριση μετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Ε.Φ.Ε.Τ.
176.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 50 μπλοκ διαταγής πορείας για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
177.    Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 276/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
178.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-02-2013 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιάς τεχνικού της οδού Παπαδατών – Μελιανών», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
179.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση πρανούς τμήματος της 5ης επαρχιακής οδού μεταξύ Αγιάς - Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας «Στίβος – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2013.
180.    Έγκριση παράτασης της σύμβασης του έργου του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, με τίτλο «Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας», αναδόχου Χριστίνας Παπακώστα, μέχρι την 30-04-2013.
181.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013.
182.    Έγκριση προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης πυροσβεστικού εξοπλισμού της Π.Ε. Πρέβεζας.
183.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
184.    Κατανομή εσόδων του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
185.    Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση Φιλοξενίας του Site της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2013.
186.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
187.    Έγκριση του από 13-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
188.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών για το έτος 2013, στην Π.Ε. Άρτας.
189.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών - FAX και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π. Ε. Άρτας.
190.    Έγκριση του Πρακτικού Ι/07-02-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
191.    Έγκριση μετακίνησης της Τάσιου Μαρίας, Προϊσταμένης του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Άρτας και της Μπακάλη Βασιλικής, υπαλλήλου του ιδίου Τμήματος στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα της Ο.Τ.S. από 04/03/2013 έως και 07/03/2013 με θέμα «Κλείσιμο χρήσης Γενικής Λογιστικής – Δημόσιας Λογιστικής – Αναλυτική Λογιστική» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
192.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 22-02-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
193.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση της αριθμ. 36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων και τροποποίηση των ήδη υφισταμένων, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2012-2013.


 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου