Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων, για τη διαγράμμιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου

 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων, για τη διαγράμμιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου

 


 

Ανακοίνωση

 

Ανακοινώνεται ότι την 20η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός, (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά), για την προμήθεια 18 τόνων λευκού αλκυδικού χρώματος, 9 τόνων κίτρινου αλκυδικού χρώματος και 10 τόνων υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης), συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από πιστώσεις του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή, συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Δ.Ε.Σ.Ε. Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (Ειδικός Φορέας 071, ΚΑΕ 9459).

 

            Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (αριθ. Γραφείου 232).

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβoυv γvώση της διακήρυξης και θα πάρoυv σχετικές πληρoφoρίες στo Τμήμα Πρoμηθειώv, της Δ/νσης Οικονομικού, γραφείο 232 (Τηλ.: 26513-64 232) της Περιφέρειας Ηπείρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στο τηλέφωνο 26513-64 313 πληροφορίες : Μαυρογιώργος Δημήτριος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.php.gov.gr.

 

 

 

                                                                                                                         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

 

 

 

                                                                                    ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού: Λήψη αρχείου