Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/04-03-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/04-03-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Η  Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 04-03-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  22-02-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8/04-03-2013
Αρ. Απόφασης     Θέμα
194.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-02-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος του τμήματος: Κόμβος Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσμηρά», προϋπολογισμού  132.000,00  € με ΦΠΑ.
195.    Έγκριση διάλυσης της σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού € 570.000,00 με ΦΠΑ, αναδόχου Γεωργίου Φάκου ΕΔΕ
196.    Απόφαση επί της από 07-02-2013 ένστασης της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του 3ου ΑΠΕ του έργου. (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ)
197.    Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/26-02-2013 της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια μετασχηματιστή αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
198.    Έγκριση του από 22-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προμήθεια και μεταφορά αμμοχάλικου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
199.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
200.    Έγκριση του Πρακτικού Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του.
201.    Έγκριση επέκτασης των αρμοδιοτήτων της συγκροτηθείσας με την αριθμ. 26/1069/13-09-2012 απόφαση της Ο.Ε., Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των Δράσεων: Προβολή – Δημοσιότητα, στο Πλαίσιο του Έργου: Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" με το ακρωνύμιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.
202.    Έγκριση των Πρακτικών Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) και Νο2/31-01-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και Διοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισμού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας για επιχειρηματικότητα» και ακρωνύμιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED», βάσει της αριθμ. πρωτ. 16950/146/22-02-2013 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
203.    Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σχετικά με την από 17-04-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 824/2012 αγωγής του Νομικού Συμβούλου Δημητρίου Στάθη, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
204.    Συγκρότηση των Επιτροπών Α) διενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράμμιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) παραλαβής εργασιών απομάκρυνσης επεξεργασμένων (διαμέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού) στραγγισμάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου.
205.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 09-02-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 12997/582/11-02-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων καθώς και την αποκατάσταση της βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων εξαιτίας της επικινδυνότητας του οδοστρώματος.
206.    Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και την αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 5241/233/17-01-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθμ. 3/60/22-01-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
207.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας άλατος, για τις έκτακτες ανάγκες, λόγω παγετού-χιονοπτώσεων και προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα έκτακτα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις), στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. έως τη λήξη της χειμερινής περιόδου.
208.    Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά δεδομένων (πρόγνωση καιρού) μέσω κινητού τηλεφώνου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013.
209.    Έγκριση δαπανών για τη δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
210.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Α΄ Πανηπειρωτικό Συνέδριο και έγκριση σχετικών δαπανών.
211.    Έγκριση του από 12-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συμπληρωματικά τεχνικά έργα 10ης επαρχιακής οδού εντός οικισμού Άσσου», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
212.    Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των όρων αυτής, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Καταγραφή και Τεκμηρίωση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Δένδρων/Φυτών της Ηπείρου,  της Κέρκυρας και Λευκάδας και Αξιολόγηση και Ανάλυση Βιωσιμότητας του Έργου “RE.HERB”», προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, Παραλαβής και Ενστάσεων.
213.    Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
214.    Έγκριση μετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ από 27/02/2013 έως 01/03/2013 με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των υλικών σε επαφή με τρόφιμα», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
215.    Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του Παύλου Λεόπουλου, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που αφορά στην πληρωμή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013.
216.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός ρεμάτων και χαντακιών για την απορροή ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.300,00 με ΦΠΑ, του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
217.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου «Ενίσχυση αναχώματος στον ποταμό Λούρο», προϋπολογισμού δαπάνης € 3.936,00 με ΦΠΑ, του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
218.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας σε επαρχιακή οδό Ρευματιάς – Σκιαδά», προϋπολογισμού δαπάνης € 2.460,00 με ΦΠΑ, του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
219.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόμο Βαλανιδούσσα – Καναλλάκι», προϋπολογισμού δαπάνης € 2.066,40 με ΦΠΑ, του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
220.    Έγκριση μετακίνησης του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Άρτας κ. Μπακόλα Αριστοτέλη στις 22 Φεβρουαρίού 2013 στην Αθήνα, σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
221.    Έγκριση μετακίνησης του Θεοδώρου Μήλλιου, κτηνιάτρου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ από 27/02/2013 έως 01/03/2013 με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των υλικών σε επαφή με τρόφιμα», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
222.    Έγκριση μετακίνησης της Ειδικής Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας Ζήση Βασιλική, για τη συμμετοχή της στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG «Πολιτιστικές και γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή» (GrItCUZINE) που θα πραγματοποιηθεί στo Πρίντιζι της Ιταλίας την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
223.    Έγκριση χορήγησης προκαταβολής στην εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α», αναδόχου τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανάπτυξη Βιώσιμων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.
224.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισμού δαπάνης € 20.100,00 με ΦΠΑ.
225.    Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτής, εκσκαφέας κλπ) σύμφωνα με την αριθμ. 67/11.01.2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την άρση μεγάλων καταπτώσεων και κατολίσθησης στο 5ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Ελάτης – Καστανιάς.
226.    Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών, σύμφωνα με την αριθμ. 212/01.02.2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης α) των φθορών φρεατίων στο τμήμα Άρτα – Μπανιώτη (περιοχή ΙΟΝ) της επαρχιακής οδού Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας και β) της βατότητας της ίδιας οδού, στη θέση πριν τον Προφήτη Ηλία, όπου σημειώθηκαν καθιζήσεις λόγω των πλημμυρών στις 24, 25 και 26/01/2013.
227.    Έγκριση και παραλαβή των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων», με ανάδοχο το μελετητικό σχήμα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ».
228.    Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 16753/750/21-02-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
229.    Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την πιστοποίηση του Δημόσιου ΚΤΕΟ της Π. Ε. Θεσπρωτίας.
230.    Έγκριση μετακίνησης του Αθανασίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με τίτλο: «Τεχνολογίες και Διαχείριση Δικτύων», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 4 Μαρτίου 2013 έως και τις 15 Μαρτίου 2013.
231.    Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για εγκεκριμένες δαπάνες που δεν τιμολογήθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2012.
232.    Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013.
233.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
234.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης της Ηγουμενίδου Βασιλικής, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση ενημερωτικής συνάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για το έργο παραλαβής των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, που θα διεξαχθεί στις 7-3-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
235.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μετακίνησης του Κατσέλη Χρήστου, γεωπόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση ενημερωτικής συνάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για το έργο παραλαβής των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, που θα διεξαχθεί στις 7-3-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
236.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 19-02-2013 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
237.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση προμήθειας τριών φορητών συσκευών ανάγνωσης ηλεκτρονικών ενωτίων και βόλων στα αιγοπρόβατα, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
238.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση των Πρακτικών ΙΙ/25-01-2013 και ΙΙΙ/18-02-2013 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 361.944,63 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου