Ανακοίνωση αποφάσεων της 10ης/26-03-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 Ανακοίνωση αποφάσεων της 10ης/26-03-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Η Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 26-03-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  13-03-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10/26-03-2013
Αρ. Απόφασης     Θέμα
275.    Απόφαση επί της από 12-02-2013 ένστασης της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 7 Χ.Α.Δ.Α. των Δήμων Δωδώνης, Μολοσσών και Λάκκας Σουλίου Ν.Ιωαννίνων», κατά της αριθ. 11375/1085/05-02-2013 πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (Απορρίπτει την ένσταση).
276.    Έγκριση ανάθεσης εργασιών απομάκρυνσης επεξεργασμένων (διαμέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού) στραγγισμάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου.
277.    Έγκριση κατανομής της πίστωσης του έργου  της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων  στέγασης υπηρεσιών  Περιφέρειας Ηπείρου».
278.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 08-08-2013.
279.    Έγκριση του από 15-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
280.    Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους όρους των συναφθεισών σύμβάσεων για το έτος 2013.
281.    Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών καθαρισμού του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό των Περιφερειών, σύμφωνα με τους όρους των συναφθεισών συμβάσεων για το έτος 2013.
282.    Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου για τη μεταφορά μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
283.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισμού € 44.586,14 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου

Η Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 26-03-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  13-03-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10/26-03-2013
Αρ. Απόφασης     Θέμα
275.    Απόφαση επί της από 12-02-2013 ένστασης της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 7 Χ.Α.Δ.Α. των Δήμων Δωδώνης, Μολοσσών και Λάκκας Σουλίου Ν.Ιωαννίνων», κατά της αριθ. 11375/1085/05-02-2013 πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (Απορρίπτει την ένσταση).
276.    Έγκριση ανάθεσης εργασιών απομάκρυνσης επεξεργασμένων (διαμέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού) στραγγισμάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου.
277.    Έγκριση κατανομής της πίστωσης του έργου  της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων  στέγασης υπηρεσιών  Περιφέρειας Ηπείρου».
278.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 08-08-2013.
279.    Έγκριση του από 15-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
280.    Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους όρους των συναφθεισών σύμβάσεων για το έτος 2013.
281.    Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών καθαρισμού του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό των Περιφερειών, σύμφωνα με τους όρους των συναφθεισών συμβάσεων για το έτος 2013.
282.    Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου για τη μεταφορά μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
283.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισμού € 44.586,14 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου

Η Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 26-03-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  13-03-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10/26-03-2013
Αρ. Απόφασης     Θέμα
275.    Απόφαση επί της από 12-02-2013 ένστασης της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 7 Χ.Α.Δ.Α. των Δήμων Δωδώνης, Μολοσσών και Λάκκας Σουλίου Ν.Ιωαννίνων», κατά της αριθ. 11375/1085/05-02-2013 πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (Απορρίπτει την ένσταση).
276.    Έγκριση ανάθεσης εργασιών απομάκρυνσης επεξεργασμένων (διαμέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού) στραγγισμάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου.
277.    Έγκριση κατανομής της πίστωσης του έργου  της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων  στέγασης υπηρεσιών  Περιφέρειας Ηπείρου».
278.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 08-08-2013.
279.    Έγκριση του από 15-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
280.    Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους όρους των συναφθεισών σύμβάσεων για το έτος 2013.
281.    Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών καθαρισμού του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό των Περιφερειών, σύμφωνα με τους όρους των συναφθεισών συμβάσεων για το έτος 2013.
282.    Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου για τη μεταφορά μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
283.    Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισμού € 44.586,14 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου


 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου