Banner Πανω
 
 
 


Διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά»

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχου για την «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά», με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή και εφόσον εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο προοίμιο της σχετικής διακήρυξης και κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη, που την εξειδικεύει και την εφαρμόζει.

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει βάσει Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Γηρομερίου, Φιλιατών και Πάργας, η σύναψη της οποίας αποφασίστηκε με την 11/85/21.09.2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το αντικείμενο της παρούσας περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄ της σχετικής Διακήρυξης του διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Oι εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών θα ξεκινήσουν με την υπογραφή της σύμβασης και θα εξελίσσονται, κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες του έργου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μέχρι και 30/06/2015, με δικαίωμα παράτασης στα πλαίσια των ορίων του προγράμματος χρηματοδότησης.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (157.929,76 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (36.323,84 €).

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά).

Η πληρωμή θα γίνει σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσειςκατά την πρόοδο των εργασιών με την εκάστοτε κατ’ εκτίμηση ολοκλήρωση του 25% του ποσοστού του συνόλου των εργασιών (1η δόση -25%, 2η δόση-50%, 3η δόση-75%, 4η δόση-100%). Με την ολοκλήρωση των εκάστοτε συμφωνηθεισών εργασιών και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών του Έργου θα ελέγξει την τήρηση της ποσότητας και των τεχνικών προδιαγραφών, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τελικό πρωτόκολλο παραλαβής για την πληρωμή της τέταρτης και τελευταίας δόσης θεωρείται το τελικό πρωτόκολλο και την οριστική παράδοση του έργου.

Οι προσφορές, με την αίτηση συμμετοχής που τις συνοδεύει εκτός του φακέλου, πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα Τ.Κ. 452 21, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής, ήτοι μέχρι τις 30-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 31-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1 Ιωάννινα Τ.Κ. 452 21), ενώπιον των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων Αναδόχων.

Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου της υπηρεσίας.

Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τη δραστηριότητα του Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης σύµφωνα µε το αρθρ. 9 παρ. 6 του Ν. 2557/97 με ειδικότητα στη Συντήρηση Τοιχογραφιών και νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη-µέλη που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους που έχει υπογράψει την Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών.

Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση που η παρούσα εργασία ανατεθεί σε ένωση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει Κοινοπραξία.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών την τελευταία τουλάχιστον πενταετία, η οποία θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως πιστοποιητικά δημόσιων φορέων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κλπ.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., η οποία πρέπει vα ισχύει τoυλάχιστov επί έvα μήvα μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ της πρoσφoράς πoυ ζητά η διακήρυξη και η οποία συνίσταται είτε σε εγγυητικές επιστολές τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ.

Tα τεύχη της Διακήρυξη διατίθενται από την έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου Κεντρική πλατεία (Πύρρου) – 452 21 Ιωάννινα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες Κα Μαυριά Αλεξάνδρα - Κος Τσεπέλης Ιωάννης τηλ. 26510-87232, φαξ 26510-25244.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε με εξουσιοδοτημένο ταχυμεταφορέα, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ.), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου.

Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier), η Περιφέρεια Ηπείρου δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.

Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού, με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική.

Το μοναδικό νόμισμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς στο διαγωνισμό, του συμβατικού τιμήματος και της πληρωμής της αμοιβής του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.php.gov.gr.

 

Αναλυτική διακήρυξη: Λήψη αρχείου


 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...