Banner Πανω
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Τ.Κ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ , ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ , ΧΑΡΑΥΓΗΣ & ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ & ΑΛΛΕΣ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν. 3852/2010
δ) την αριθ. 176/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δημοπράτησης
ε) την 127/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων που περιγράφεται παρακάτω βάση των όρων:
Περιγραφή ακινήτων:
Α)Δημοτικό ισόγειο ακίνητο εντός οικισμού Τ.Κ. Βήσσανης (στεγασμένο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Βήσσανης) εκτάσεως τριάντα τ.μ. (30m2).
Β) Δημοτικό ισόγειο ακίνητο εντός οικισμού Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας (στεγασμένο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας) εκτάσεως δέκα τ.μ. (10m2).
Γ)Δημοτικό ισόγειο ακίνητο εντός οικισμού Τ.Κ. Χαραυγής (στεγασμένο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Χαραυγής) εκτάσεως εννέα τ.μ. (9 m2).
Δ)Δημοτικό ισόγειο ακίνητο εντός οικισμού Τ.Κ. Κερασόβου(στεγασμένο με το Κοινοτικό Κατάστημα Κερασόβου) εκτάσεως δέκα και μισό τ.μ. (10,50 m2).

Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας:
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία οφείλει να προσαγάγει :α)Δημοτική Ενημερότητα & β) Φορολογική Ενημερότητα .
Αποκλείονται από τη δημοπρασία όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Πωγωνίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με το Δήμο.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

1. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας:
Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν την 29 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι τις κάτωθι ώρες:
Α)9.00 π.μ. για το ακίνητο Τ.Κ. Βήσσανης.
Β)9.30 π.μ. για το ακίνητο Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας.
Γ)10.00 π.μ. για το ακίνητο Τ.Κ. Χαραυγής.
Δ)10.30 π.μ. για το ακίνητο Τ.Κ. Κερασόβου.
2. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς:
Α)Για το ακίνητο της Τ.Κ. Βήσσανης κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριάντα επτά ευρώ (37,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.
Β)Για το ακίνητο της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των σαράντα δύο ευρώ (42,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.
Γ)Για το ακίνητο της Τ.Κ. Χαραυγής κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.
Δ)Για το ακίνητο της Τ.Κ. Κερασόβου κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των είκοσι επτά ευρώ (27,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.

3. Εγγυητής:
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει με φυσική παρουσία αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσκομίσει ταυτότητα, φορολογική και δημοτική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ύστερα το συμφωνητικό και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης παραιτουμένου τούτου του δικ/τος διαιρέσεως και διζήσεως.

4. Δικαίωμα αποζημίωσης:
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
5. Σύμβαση:
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
6. Διάρκεια εκμίσθωσης – αναπροσαρμογή μισθώματος:
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για δώδεκα έτη (12) από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότη μισθωτή και του εγγυητή του.
Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα το δείκτη τιμών καταναλωτή επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.
Σαφώς σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο. Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπερπολλαπλάσιο του 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου.
7. Προθεσμία καταβολής του μισθώματος:
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ετήσιo στο τέλος εκάστου έτους έως 31 Δεκεμβρίου στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, σε περίπτωση δε καθυστερήσεως οιοσδήποτε δόσεως ο εκμισθωτής Δήμος δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μισθώσεως και ενεργείται σε βάρος του μισθωτή και του εγγυητή αναπλειστηριασμός.
8. Εγγύηση συμμετοχής:
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ήτοι :
Α)Σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (44,40€) για την συμμετοχή στη δημοπρασία ακινήτου Τ.Κ. Βήσσανης.
Β)Πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (50,40€) για την συμμετοχή στη δημοπρασία ακινήτου Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας.
Β) Τριάντα έξι ευρώ (36,00€) για την συμμετοχή στη δημοπρασία ακινήτου Τ.Κ. Χαραυγής.
Δ) Τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (32,40€) για την συμμετοχή στη δημοπρασία ακινήτου Τ.Κ. Κερασόβου.
Οι ανωτέρω εγγυητικές θα αντικατασταθούν αντίστοιχα μετά την υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης από άλλες, ποσού ίσου και αντίστοιχου με το επιτευχθέν ετήσιο μίσθωμα, για τη εξασφάλιση εντός των υπό της διακήρυξης οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

9. Υποχρεώσεις μισθωτή:
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

10. Λήξη μίσθωσης:
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

11. Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

12. Ευθύνη Δήμου:
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση την οποία ευρίσκεται το μίσθιο της οποίας τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση αυτός, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στην λύση της μισθώσεως.

13. Άλλοι όροι:
Τα δημοτικά καταστήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως αποθηκευτικοί χώροι για παροχή τηλεπικοινωνιών και ιντερνέτ της ευρύτερης περιοχής τους.
Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία – επέμβαση κατά τον χρόνο της μισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει , θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της δημοτικής αρχής και θα βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη του χρόνου της μισθώσεως.

14. Δημοσίευση διακήρυξης:
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του : α)δημοτικού καταστήματος Καλπακίου (έδρα του Δήμου), β) Δημοτικού Καταστήματος Δελβινακίου και γ) κοινοτικών καταστημάτων Βήσσανης, Αγίας Μαρίνας, Χαραυγής και Κερασόβου αντίστοιχα. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 19-09-2015 σε μία ημερήσια εφημερίδα .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ(ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ) ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Δείτε το συνημμένο:

Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου.
           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΑ & ΟΒΕΙΡΑ

Δείτε το συνημμένο:

Δύο ποτιστικοί αγροί.
           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ

Δείτε το συνημμένο:

Δολιανά--Ποτιστικός αγρός.
               

        • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...