Γκόκας Χρήστος.Ερώτηση σχετικά με τα λάθη και τις ανακρίβειες στον επαναϋπολογισμό των συντάξεων των Απόστρατων Αξιωματικών

Ο Βουλευτής Άρτας, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσαν Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τα λάθη και τις ανακρίβειες, τα οποία έχουν εντοπιστεί κατά τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων των Απόστρατων Αξιωματικών.

Ειδικότερα αναφέρουν ότι με το Ν. 4670/2020, άρθρα 25 και 29, δόθηκε η δυνατότητα στους συνταξιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επαναϋπολογισμό των συντάξεών τους και συγκεκριμένα, του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Επίσης σημειώνουν ότι η αναπροσαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με διατάξεις προγενέστερες του Ν. 4387/2016, πραγματοποιήθηκε με βάση τα στοιχεία, με τα οποία έγινε ο πρώτος επαναϋπολογισμός και αναπροσαρμογή για το διάστημα από 13-05-2016 έως 30-09-2019.

Επιπρόσθετα υπογραμμίζουν ότι, για να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 1-10-2019 σύνταξη πραγματοποιήθηκε σύγκριση α) του καταβαλλόμενου την 30.09.2019 ποσού εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς με β) το άθροισμα εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης.

Ωστόσο, τονίζουν ότι, κατά τη διαδικασία του επαναϋπολογσιμού διαπιστώθηκαν λάθη και ανακρίβειες στα συντάξιμα χρόνια και στον υπολογισμό των κρατήσεων, εις βάρος πάντα των συνταξιούχων.

Χαρακτηριστικά δε αναφέρουν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα στα οποία παρουσιάζονται λάθη, τα οποία προκύπτουν είτε σε διαφορετικά ποσά κρατήσεων κατά την ίδια χρονική περίοδο, είτε σε δεκαδικά ψηφία του ποσοστού αύξησης, τα οποία δεν λήφθησαν υπόψη, είτε στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, είτε στα έτη ασφάλισης, είτε ακόμα και λάθη στα αναδρομικά από τον επαναϋπολογισμό με βάση το Ν. 4670/2020.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ερωτούν τους κ. Υπουργούς, Για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν, ώστε να αποκατασταθούν τα σφάλματα και να αποδοθούν τα πραγματικά ποσά συντάξεων στους δικαιούχους απόστρατους αξιωματικούς και Πότε θα αποδοθούν στους Απόστρατους και γιατί δεν έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα, σε ορισμένους εξ αυτών, τα αναδρομικά από τον επαναϋπολογισμό με βάση το Ν. 4670/2020. Επιπλέον ζητούν ενημέρωση, Εάν θα συνεχιστεί να προσμετράται ο πλασματικός χρόνος των 3 ετών, που αφορά όσους Απόστρατους έχουν καταταχθεί πριν την 31-2-1995, αφού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που έχει καταταγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1 η Ιανουαρίου 2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 (Α' 210), εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

 

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς:
1. Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
2. Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα
3. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη
Θέμα: «Ανακρίβειες και λάθη κατά τον επαναϋπολογισμό των Συντάξεων των απόστρατων
Αξιωματικών»
Κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 29 του Ν. 4670/2020 προβλέφθηκε η διαδικασία του
επαναϋπολογισμού των συντάξεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Ειδικότερα αποφασίσθηκε ο επαναϋπολογισμός του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, βάσει
των νέων συντελεστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020 για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Ο υπολογισμός βάσει των συντελεστών αναπλήρωσης για όσους
συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016 προβλέφθηκε στην εγκύκλιο του ΥΠΕΚΥΠ με
Α.Π. 15982/2020.
Η δε αναπροσαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν
με προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιήθηκε βάσει των στοιχείων επί των
οποίων πραγματοποιήθηκε ο πρώτος επαναϋπολογισμός και αναπροσαρμογή του διαστήματος από
13.05.2016 έως 30.09.2019.
Σύμφωνα δε με όσα προβλέφθησαν, προκειμένου να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 01.10.2019
σύνταξη, έγινε σύγκριση α) του καταβαλλόμενου την 30.09.2019 ποσού εθνικής σύνταξης,
ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς με β) το άθροισμα εθνικής σύνταξης,
ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τους αυξημένους
συντελεστές αναπλήρωσης. Η δε σύγκριση των ποσών αυτών διενεργήθηκε μεταξύ καθαρών προ
φόρου ποσών.
Ωστόσο, κατά την διενέργεια του επαναϋπολογισμού παρατηρηθήκαν πολλαπλά λάθη και
ανακρίβειες τόσο στα συντάξιμα χρόνια των συνταξιούχων όσο και στον υπολογισμό των κρατήσεων.
Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω τις εξής περιπτώσεις συνταξιούχων κατά τις οποίες
παρατηρήθηκαν στα ενημερωτικά Σημειώματα πληρωμής Σύνταξης που έλαβαν τα έξης λάθη:
Διαφοροποιήσεις στα ποσά των κρατήσεων για την ίδια χρονική περίοδο:
Χαρακτηριστική περίπτωση συνταξιούχου όπου οι κρατήσεις του με βάσει τον Ν. 4093/12
ανέρχονταν στα 165,10 ευρώ εν συνεχεία σε επόμενο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ανέρχονταν
στα 163,84 ευρώ και ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ότι η διαφορά από της κρατήσεις παρακρατήθηκε
από την ανταποδοτική σύνταξη.2
Σε άλλη δε περίπτωση, η διαφορά του ποσών των κρατήσεων του Ν. 4024/2011 ανέρχεται σε πάνω
από από100 ευρώ, αφού στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης μηνός Οκτωβρίου 2022 αναφέρεται
ότι το 2018 η εν λόγω κράτηση ανέρχονταν στα 31,61 ευρώ και σε σημείωμα σύνταξης Δεκεμβρίου
έτους 2018 η εν λόγω κράτηση ανέρχονταν στα 143,22 ευρώ.
Διαφορά στα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού αύξησης.
Το λάθος "κρύβεται" στα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού αύξησης της σύνταξης. Μπορεί το χρηματικό
λάθος να είναι να είναι μικρό για τον συνταξιούχο, για τον ΕΦΚΑ όμως είναι ένα πολύ μεγάλο
ανέξοδο έσοδο.
Πραγματικό παράδειγμα
(α). Η ανταποδοτική σύνταξη συνταξιούχου ανέρχεται στα 1.219,4465 ευρώ και όχι στα 1216,48
ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, καθόσον το ποσοστό της αύξησής του ανέρχεται στο
50,78361%, ήτοι υπάρχει απώλεια 2,9665 ευρώ.
(β) Η νέα αρνητική προσωπική διαφορά του ανέρχεται στα -122,65 ευρώ και όχι στα 108,04 ευρώ που
αναγράφεται στο μηνιαίο ενημερωτικό πληρωμής σύνταξης, ήτοι υπάρχει απώλεια 14,61 ευρώ και
Συνολική απώλεια 17,5765 ευρώ.
Λάθη στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς.
Η νέα προσωπική διαφορά συνταξιούχου είναι αρνητική και ανέρχεται στα -5,30 ευρώ και όχι στα
+46,41 ευρώ που αναγράφεται στο μηνιαίο ενημερωτικό πληρωμής σύνταξης, ήτοι υπάρχει απώλεια
51,71 ευρώ.
(β)Ο υπολογισμός που πραγματοποιήθηκε αφαιρώντας τα προ φόρου ποσά του Δεκεμβρίου 2018 (1η
στήλη του μηνιαίου ενημερωτικού συντάξεως) με το ποσό που εμφανίζεται από το έτος 2020 και
εντεύθεν, δεν προβλέπεται από τον ν. 4670/2020, που στο άρθρο 25 αναγράφει πως: "Οι κύριες
συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016
και έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 υπολογίζονται εκ νέου από
1.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.
Επίσης η: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ - ΝΕΟ ΠΟΣΟ) εμφανίζεται στην 2η και 3η
στήλη και όταν ο συνταξιούχος προβεί στην αφαίρεση μεταξύ αυτών των ποσών αυτά θα διαπιστώσει
ότι δεν αφαιρείται όλο το ποσό της νέας αύξησης αλλά μικρότερο.
Λάθη στην βάση υπολογισμού των συντάξεων.
Ο ν. 4670/2020 υπολογίζει ως βάση επανυπολογισμού αυτή που αναγράφεται στο ενημερωτικό
σημείωμα Ιανουαρίου 2019 (ν.4387/16) και όχι αυτή του Δεκεμβρίου 2018. Τα στοιχεία βρίσκονται
στην 2η σελίδα του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης.
"Εξαφανίζεται" μέρος της προσωπικής διαφοράς:3
Πραγματικό παράδειγμα:
(α) Η νέα ανταποδοτική σύνταξη, αυξήθηκε κατά 162,80 ευρώ και από τα 1.041,43 ανήλθε στα
1.204,23 ευρώ. Εάν από την προκύψασα αύξηση αφαιρέσουμε την θετική προσωπική διαφορά,
ύψους +101,85 ευρώ, που είχε υπολογισθεί με τον ν. 4387/16 το τελικό καθαρό ποσό αύξησης
ανέρχεται στα -60,95 ευρώ.
(β). Στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης, η αρνητική προσωπική διαφορά
ανέρχεται στα -30,30 ευρώ και όχι στα -60,95ευρώ όπως έπρεπε να είναι. Το ποσό που έχει
αφαιρεθεί είναι -30,65 ευρώ.
(γ). Το Δεκέμβριο του 2018, το προ φόρου ποσό σύνταξης, με υπολογισμό/σύγκριση βάσει της παρ.
2α, άρθρο 14 (παλαιό ποσό), ήταν 1.409,81 ευρώ και όχι 1.417, 85 ευρώ που αναγράφεται
εσφαλμένα, στο μηνιαίο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Συνολική απώλεια 8,04 ευρώ.
(δ). Η νέα συνολική αρνητική προσωπική διαφορά, σύμφωνα με τα 1(β) και 1(γ) είναι-68,99 ευρώ
(ε). Η ετήσια αύξηση στην σύνταξή, θα έπρεπε να είναι 13,798 ευρώ και όχι στα 6,06 ευρώ που
λανθασμένα έχει υπολογισθεί.
Διαφορά στα έτη ασφάλισης
Επίσης στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Οκτωβρίου 2022 συνταξιούχου αναφέρεται ότι ο
πραγματικός χρόνος ασφάλισης του συνταξιούχου ήταν 30 έτη και 01 μήνες και 27 ημέρες, ενώ στην
πραγματικότητα είναι 33 έτη.
Εν προκειμένω παρατηρήθηκε η διαφορά στα συντάξιμα έτη, διότι σταμάτησε άδικα να προσμετράται
ο πλασματικός χρόνος των 3 ετών που αφορά όσους απόστρατους έχουν καταταχθεί πριν την 31-2-
1995, αφού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που έχει καταταγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα
σύνταξης από την 1 η Ιανουαρίου 2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή
της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 (Α' 210), εισφοράς για τη
συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
Αναδρομικά από επαναϋπολογισμό με ν.4670/20
Τέλος, παρατηρείται να μην έχουν αποδοθεί τα αναδρομικά από τον επαναϋπολογισμό με το
ν.4670/20 σε μεγάλο αριθμό αποστράτων, παρότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την
απόδοση σε άλλες κατηγορίες συνταξιούχων (σχετική ανακοίνωση ΠΟΣ με αριθμό 136 /16-9-22).
Κύριοι Υπουργοί,
Επειδή, υπάρχει πληθώρα συνταξιούχων απόστρατων Αξιωματικών, οι οποίοι κατά των
επαναϋπολογισμό της σύνταξης τους, όχι μόνο δεν έλαβαν το πραγματικό ποσό της σύνταξης που
δικαιούνται, αλλά αντίθετα αδικούνται καθημερινά με ανακρίβειες τόσο στα ποσά των κρατήσεων
που ελήφθησαν υπόψη κατά τον επαναϋπολογισμό των συντάξεών τους όσο και κατά την
προσμέτρηση του πραγματικού χρόνου ασφάλισής τους,
Επειδή, οι όποιες στρεβλώσεις θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα,4
Επειδή, δεν έχουν καταβληθεί τα αναδρομικά του ν.4670/20 σε όλους τους δικαιούχους
αποστράτους,
Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την αποκατάσταση των σφαλμάτων και για
την απόδοση των πραγματικών ποσών σύνταξης που οι απόστρατοι αξιωματικοί
δικαιούνται να λάβουν ;
2. Είναι στις προθέσεις σας να συνεχίσει να προσμετράται ο πλασματικός χρόνος των 3 ετών,
που αφορά όσους απόστρατους έχουν καταταχθεί πριν την 31-2-1995, αφού σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ), που έχει καταταγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα
σύνταξης από την 1 η Ιανουαρίου 2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την
καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 (Α' 210),
εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας;
3. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδοθεί τα αναδρομικά από τον επαναϋπολογισμό με βάση
το ν.4670/20 σε μερίδα αποστράτων; Πότε θα αποδοθούν αυτά στους δικαιούχους;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Χρήστος Γκόκας
Ευαγγελία Λιακούλη
Γεώργιος Αρβανιτίδης
Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
Νάντια Γιαννακοπούλου5
Ιλχάν Αχμέτ
Βασίλης Κεγκέρογλου
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Δημήτριος Κωνσταντόπουλος
Ανδρέας Λοβέρδος
Γεώργιος Μουλκιώτης
Μπουρχάν Μπαράν
Δημήτριος Μπιάγκης
Απόστολος Πάνας
Ανδρέας Πουλάς
Γεώργιος Φραγγίδης


 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου