Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ),

προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες, κατά το χρονικό διάστημα από 24-05-2021 μέχρι και 30-06-2021.

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του

Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

2. Την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης μελετών οδικής

ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».

3. Την υπ’ αρίθμ. 7001 / 2 / 1478-μβ΄ από 20-04-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού

Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Το υπ’ αρίθμ. 98987/Υ00/5600Α_06/631/ΑΜπ/ΙD146413//εβ από 17-05-2021 έγγραφο της

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., μετά της προσηρτημένης εγκεκριμένης Μελέτης Σήμανσης.

5. Την υπ' αριθμό 1020/59709/321-α΄ από 18-05-2021 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας

Ιωαννίνων.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος

του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων

ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών:

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

19/5/2021 Police On Line

https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-disposition=inline&arx-files-entry-id=d72e1ba23bc14670a078e426271427a6 2/3

 

Ά ρ θ ρ ο 1ο

1.Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 24-05-2021 μέχρι και 30-06-2021, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ακόλουθα σημεία του αυτοκινητοδρόμου της

Εγνατίας οδού:

 

A/A Περιγραφή Εργασίας Σημείο εργασιών επί του αυτοκινητοδρόμου Χιλιομετρική Θέση

 

1. Εργασίες Κοπής χόρτων σε έρεισμα και New Jersey της Εγνατίας

Οδού από Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Παναγιάς Α/Κ Περιστεριού - Α/Κ Παναγιάς 100-120,8 χλμ

2. Εργασίες Κοπής χόρτων σε έρεισμα και New Jersey της Εγνατίας

Οδού από Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Παναγιάς

A/Κ Ιωαννίνων - Α/Κ

Περιστερίου 68-100 χλμ

3. Εργασίες Κοπής χόρτων σε έρεισμα και New Jersey της Εγνατίας

Οδού από Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Παναγιάς Α/Κ Τύριας - Α/Κ Ιωαννίνων 49-68 χλμ

4. Εργασίες Κοπής χόρτων σε έρεισμα και New Jersey της Εγνατίας

Οδού από Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Παναγιάς Α/Κ Ηγουμενίτσας - Α/Κ Τύριας 48,8-49 χλμ

2.Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει, τις εργασίες, σε

συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:

 

Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 όπως

τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011)

Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σήμανσης - μελέτη

εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και

έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να

συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας

των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.

 

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει:

μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας

Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της

προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη, ως

και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

 

19/5/2021 Police On Line

https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-disposition=inline&arx-files-entry-id=d72e1ba23bc14670a078e426271427a6 3/3

 

από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή

της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

 

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99

(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες

διατάξεις.

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ