Banner Πανω
 
 
 

Όσιος Νείλος: Οι Προφητείες του.

 

          ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Η΄

Του οσίου Νείλου του Μυροβλήτου 17ος αιώνας


Ό Όσιος Νείλος έζησε κατά τον 17ον αιώνα. Καταγόταν από την Πελοπόννησο. Στην αρχή πήγε μοναχός εκεί στο στο σημερινό μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβή,κοντά στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας..Αργότερα ασκήτευσε στο Άγιον Όρος. Εκεί έζησε ασκητικώτατα μέσα σε μια μακρινή απόκρημνη σπηλιά,αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Ανάλωσε τον βίον του ολόκληρο στην προσευχή,στις αγρυπνίες,στις νηστείες,στην θεωρία,δοξάζοντας έτσι τον Θεό με την αγία του ζωή. Απέθανε στις 12 Νοεμβρίου 1651 μ.Χ. Ονομάσθη μυροβλήτης γιατί από τον τάφο του ανάβλυζε μύρο πολύ ευώδες. Τόσο πολύ μύρο έτρεχε από τον τάφο του που έφθανε έως την θάλασσα (πολλή μεγάλη απόσταση).Εκεί σταματούσαν τα καράβια και έπαιρναν μύρο με το οποίο γιάτρευαν όλες τις ασθένειες. Γι`αυτόν το λόγο το μέρος εκείνο πήρε το όνομα Καραβοστάσιον. Εκτός από την πιό κάτω προφητεία,ο Όσιος Νείλος έγραψε και προφητεία με εκπληκτικές λεπτομέρειες για τον Αντίχριστο. Τόσο λεπτομερώς γράφει την κατάσταση που θα επικρατήσει τότε, ώστε νομίζει κανείς ότι πρόκειται για γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν γραμμένα από άνθρωπο που έζησε. Αυτά βέβαια μπορούν να λεχθούν και για όσα αναφέρει και το μέρος της προφητείας που καταγράφουμε παρακάτω, για την εποχή μας. Εκείνο που κάνει την προφητείαν αυτή να ξεχωρίζει είναι ότι αναφέρεται σε τρεις σπουδαίες εφευρέσεις: Τα τηλέφωνα και τους ασυρμάτους,τα αεροπλάνα και τα υποβρύχια. Προφητεύθησαν 300 σχεδόν ολόκληρα χρόνια προτού ο άνθρωπος επιτύχει την κατασκευή των. Πότε αυτά ελέχθησαν; Στην πιο σκοτεινή και φρικτή περίοδο του Ελληνικού Έθνους που επικρατούσε παντού αμάθεια και πνευματικό σκοτάδι. Στον απαίσιο 17ο αιώνα. Και ποιος τα είπε αυτά; Μήπως κανένας επιστήμων,κανένας μορφωμένος; Κάθε άλλο. Ένας ασκητής μοναχός που (ανθρωπίνως) συντροφιά του είχε μόνο τον εαυτό του και τον Ουρανό! Καμμιά απολύτως επικοινωνία με τον κόσμο,και τι λέει; Ότι οι άνθρωποι θα μιλούν ο ένας στον άλλον από την μια άκρη της γης στην άλλη,ότι θα πετούν στον αέρα σαν πτηνά,και ότι θα διασχίζουν τον βυθό της θάλασσας σαν ψάρια!. Τι άλλο αλήθεια μπορεί να είναι αυτό εκτός από μια θεόπνευστη προφητεία; Δέν προκαλεί τούτο θαυμασμό και κατάνυξι σε κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο;

 

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


Κατά το 1900 .έτος προς το μεσασμόν του 8ου αιώνος,έρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου,να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτισθή η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Τότε έρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος,θα μετασχηματίζωνταιαι μορφαί των ανθρώπων και δεν θα γνωρίζωνται οι άνδρες από τας γυναίκας δια της αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γένουν ωσάν θηρία από την πλάνην του Αντίχριστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός εις τους γονείς και γεροντότερους. Η αγάπη θα εκλείψει. Οι ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και Ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι (εκτός εξαιρέσεων),παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν,τότε θα αλλάξουν και τα ήθη και οι παραδόσεις των Χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σωφροσύνη θα απολεσθή από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτεία. Το ψεύδος και η φυλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν,και ουαί εις τους θησαυρίζοντας αργύρια. Αί πορνείαι,μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι,κλοπαί και φόνοι θα πολιτεύονται τω καιρώ εκείνω. Και δια την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας,οι άνθρωποι θέλουν στερηθή την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον είς το Άγιον Βάπτισμα ώς και την τύψιν της συνειδήσεως. Αί Εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών Ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τώ κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν,διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φώς επιγνώσεως. Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα Ιερά καταφύγια δια να εύρουν ψυχικήν ανακούφισιν των θλίψεών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στεναχωρίας. Και πάντα ταύτα γενήσονται δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύση τα πάντα και γενήσεται εξουσιαστής πάσης της οικουμένης και θα ποιή τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν,θέλει δε δώσει πονηράν σοφίαν εις τον ταλαίπωρον άνθρωπον,να εφεύρη και να ομιλή ο είς τον άλλον από την μίαν άκραν της γής έως την άλλην,τότε πέτονται στον αέρα ώς πτηνά και διασχίζοντες τον βυθό της θαλάσσης ώς ιχθύες. Και ταύτα πάντες ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι διαβιούντες έν ανέσει,μη γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταύτα έστι πλάνη ( του πνεύματος)του Αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύση εις την επιστήμην κατά φαντασίαν ο πονηρός,ώστε αποπλανήσαι τους ανθρώπους και μη πιστεύουν είς την ύπαρξιν του Τρισυπόστατου Θεού.

 

Πηγή: <<Ο ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ>>

                      ΑΓΙΟ  ΟΡΟΣ


 

 


Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: kapsalisharis@yahoo.gr