Banner Πανω
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών στην Δ.Ε. Αρταίων»

«Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών στην Δ.Ε. Αρταίων»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  4653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών στην Δ.Ε. Αρταίων», συνολικού προϋπολογισμού 335.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Γραμματεία ΤΥΔ Δήμου Αρταίων, Περιφ. οδός & Αυξεντίου - Άρτα, μέχρι την 3η   Απριλίου 2014. Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία, είναι η κ.Χριστίνα Ζουμπούλη  τηλ. 2681362222.
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμέ-νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου  του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι  Α2 τάξη και 1η  (πρώτη) τάξη και 2η (δεύτερη) τάξη παντός Νομού ή 3η (τρίτη) τάξη με έδρα τον Νομό, για έργα κατηγορίας εργασιών Οδοποιίας β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατά-λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτι-κή και ποσοτική άποψη δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ  (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορί-ας).
5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.441,79 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννιά (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω-νισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) μήνες.
      6.  Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΤΑ του Δήμου Αρταίων με το ποσόν των 335.000,00 € (αριθ. Ενγρ. Έργου ΚΑ. 30-7323.028).
       7.    Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.


  Άρτα 14/3/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...