Δήμος Ιωαννίνων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-03-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ιωάννινα   21-3-2013

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Πολιτικών Οργάνων

( Οικονομική Επιτροπή ) 

 

 

 

        

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-3-2013

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2013

 

                

Α/Α

Περιγραφή θέματος

Αριθμός Απόφασης

1

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2013.

78/2013

2

Τροποποίηση της 59/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

79/2013

3

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για «Προμήθειας Καυσίμων θέρμανσης/κίνησης και λιπαντικών Δήμου και Νομικών Προσώπων»

80/2013

4

Ψήφιση πίστωσης 8.000,00€ για «Προμήθεια ειδών κυκλοφοριακής σήμανσης – Υποέργο 3 της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (οδός Κενάν Μεσαρέ» Ε.Π. Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος» (ΚΑ )

81/2013

5

Ψήφιση πίστωσης 213.956,80€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». (ΚΑ 10.7425.020)

82/2013

6

Ψήφιση πίστωσης 271.500,00€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». (ΚΑ 10.7425.019)

83/2013

7

Ψήφιση πίστωσης 96.301,76€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος)

84/2013

8

Ψήφιση πίστωσης 41.753,76€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας)

85/2013

9

Ψήφιση πίστωσης 130.000,00€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού(ΚΑ 20.6699.005).

86/2013

10

Ψήφιση πίστωσης 57.000,00€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος (ΚΑ 30.6662.006)

87/2013

11

Ψήφιση πίστωσης 21.000,00€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για Προμήθεια τσιμέντων (ΚΑ 30.6662.007)

88/2013

12

Ψήφιση πίστωσης 40.000,00€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου. (ΚΑ 6662.001)

89/2013

13

Ψήφιση πίστωσης 20.000,00€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για Προμήθεια θερμής ασφάλτου(ΚΑ 6662.004)

90/2013

14

Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για Υποστήριξη – συντήρηση – αναβάθμιση λογισμικού Η/Υ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΚΑ 30.6266.002)

91/2013

15

Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για Προμήθεια υαλοπινάκων (ΚΑ 30.6661.001)

92/2013

16

Ψήφιση πίστωσης 9.000,00€ για Προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας – Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών (ΚΑ 30.7135.011 & 30.7135.010)

93/2013

17

Ψήφιση πίστωσης 1.700,00€ για Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου ΔΚ Ανατολής (ΚΑ 15.7135.007)

94/2013

18

  Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου αυτόματου ποτίσματος (ΚΑ 35.6662.004)

95/2013

19

Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για Ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου (ΚΑ 35.6672,001)

96/2013

20

Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου και λοιπού εξοπλισμού (ΚΑ 35.7131.003)

97/2013

21

  Ψήφιση πίστωσης 20.000,00€ για Αμοιβή γιατρού εργασίας (ΚΑ 00.6117.002)

98/2013

22

Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για Ταχυμεταφορές (ΚΑ 00.6224.001)

99/2013

23

Παράταση Σύμβασης Ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου και δικύκλων του Δήμου έτους 2012

100/2013

24

Ψήφιση πίστωσης 78.150.00€ για Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργου και δικύκλων του Δήμου έτους 2013.

101/2013

25

Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για Συντήρηση ρολογιών πλατειών (ΚΑ 30.6262.004)

102/2013

26

Ψήφιση πίστωσης 3.000,00€ για Συντήρηση σιντριβανιού (ΚΑ 30.6262.007)

103/2013

27

   Ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για Μίσθωση γερανοφόρου για κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δένδρων (ΚΑ 35.6233.002)

104/2013

28

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € για Μίσθωση ψυγείων για φύλαξη προϊόντων - (σύμβαση 2012) – (Κ.Α. 10.6235.201)

105/2013

29

Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.500,00 € για Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-Χρήση 2012   (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) – (Κ.Α.10.6142.101)

106/2013

30

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για Προμήθεια ΔΙΑΣ Α.Ε. για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων – (Κ.Α. 00.6515.002)

107/2013

31

Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00 € για Μίσθωμα θυρίδας Ε.Τ.Ε. (Κ.Α. 00.6515.004)

108/2013

32

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για Προμήθεια ΔΙΑΣ ΑΕ για την καταβολή μισθοδοσίας – (Κ.Α. 00.6515.003)

109/2013

33

Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου – (Κ.Α. 8224.001)

110/2013

34

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 220,00 € για την πληρωμή προστίμου στην Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων λόγω εκπρόθεσμης μεταβολής του νόμιμου εκπροσώπου των κληροδοτημάτων από τον Δήμο, ορισμός υπολόγου (Κ.Α. 00.6821)

111/2013

35

Διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων – (Κ.Α. 15.6263.001 – 3.000,00 €, Κ.Α. 20.6263.002 – 10.000,00 €, 35.6263.001 – 3.000,00 €, Κ.Α. 40.6263.001 – 1.000,00 € & Κ.Α. 50.6263.001 – 3.000,00 €)

112/2013

36

Διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων – (Κ.Α. 20.6264.002)

113/2013

37

Διάθεση πίστωσης ποσού 36.000,00 € για   Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων – (Κ.Α. 15.6671.001 – 6.000,00 € & Κ.Α. 20.6671.002 – 30.000,00 €)

114/2013

38

Διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινουμένων σαρώθρων – (Κ.Α. 20.6672.002)

115/2013

39

Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για Ανταλλακτικά μηχανημάτων   πρασίνου – (Κ.Α. 35.6672.001)

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

40

Έγκριση δαπανών της κας Κοντοστεργίου βασιλικής και συμψηφισμός αυτών με μισθώματά της

116/2013

41

Έγκριση δαπανών της κας Τσιούρη Μαρίας και συμψηφισμός αυτών με μισθώματά της

117/2013

42

Διάθεση πίστωσης ποσού 8.418,60 € για Μετατόπιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού – (Κ.Α. 20.7335.003) & έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι   μονίμου υπαλλήλου του Δήμου για καταβολή της δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

43

Διάθεση πίστωσης ποσού 36.947,83 € για Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση παροχών – (Κ.Α. 20.7325.001) & έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι μονίμου υπαλλήλου του Δήμου για καταβολή της δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

44

Ορισμός πληρεξουσίων Δικηγόρων

118/2013

45

Ψήφιση πιστώσεων για την σύσταση παγίων προκαταβολών στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Ιωαννιτών.

119/2013

46

Ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών από πάγια προκαταβολή.

120/2013

47

Ακύρωση της δημοπρασίας της 26-1-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς Κουραμπά», και έγκριση των τροποποιημένων όρων δημοπράτησής του.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

 

48

«Έγκριση πίστωσης ποσού 665,12€. Συμπ. ΦΠΑ για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ του ηλεκτροφωτισμού της οδού Εθν. Αντιστάσεως στη Δ.Κ. Καρδαμίτσια & έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι μονίμου υπαλλήλου του Δήμου για καταβολή της δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ

121/2013

49

Επικύρωση του αποτελέσματος ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρείας ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. του έργου: « Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου».

122/2013

50

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Ιωαννιτών»

123/2013

51

Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εργασίας «Κατασκευή οικίσκου της ΔΕΗ» για το έργο «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων».

124/2013

52

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 734/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για “Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : «Αναπλάσεις πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης και φωτισμός Διατηρητέων κτιρίων»”

125/2013

53

Διάθεση πίστωσης και ανάθεση ανασύνταξης της μελέτης: «Διαμόρφωση   κεντρικής πλατείας Λυκοστόμου»

126/2013

54

Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Ανατολής»

127/2013

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

55

Αποδοχή δωρεάς     Εθνικής Τράπαζας

128/2013

56

Διάθεση πίστωσης 5.000,00€ για το έργο:

« Επισκευή κτιρίου Ν. Ζέρβα 57»

129/2013

57

Έγκριση     εκτάκτων εργασιών καθαρισμού   οδών από καταπτώσεις βράχων και άλλων υλικών (λάσπες, ξύλα κτλ) στην Ανατολική, στους Μουζακαίους και το Δροσοχώρι. Συνολικής   δαπάνης 4.800,00€.

 

130/2013

58

Ψήφιση   πιστώσεων για πληρωμή   οφειλών Π.Ο.Ε.

131/2013

59

Ψήφιση   πιστώσεων για πληρωμή   συνεχιζόμενων   προμηθειών –εργασιών

132/2013

60

Ψήφιση   πιστώσεων για πληρωμή   δημοσιεύσεων-προκηρύξεων

133/2013

61

Ψήφιση   πίστωσης ποσού 1.000,00€   για πληρωμή εξόδων κηδείας   αποβιούντων   υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 1188/81)-Αναγνώστου Βασίλειος   Κ.Α. 35-6062

134/2013

62

Παροχή   εξουσιοδότησης και ορισμός   δικηγόρου για την   άσκηση ενώπιον του Μονομελούς   Πρωτοδικείου Ιωαννίνων αιτήσεως   συντηρητικής κατασχέσεως σε βάρος πρώην μισθωτών του κληροδοτήματος «Ελένη   Ζωγράφου» του Δήμου , λόγω οφειλών τους από μισθώματα.  

135/2013

63

Διάθεση   πίστωσης ποσού 1.446,48€ και ανάθεση της μεταφοράς   αδρανών υλικών στην Τ.Κ. Κράψης λόγω έκτακτης   ανάγκης (Κ.Α. 30-6414.002)

136/2013

 

                                                        Ιωάννινα 11-3-2013

                                                              O Πρόεδρος

                                               της   Οικονομικής   Επιτροπής

          

 

                                              

 

                                 ΜΑΝΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου