Banner Πανω
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Όροι για τους Αναδόχους του προγράμματος «Σπιτική Κουζίνα για όλους»

 

                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

« Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής»

( Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

Όροι για τους Αναδόχους του προγράμματος «Σπιτική Κουζίνα για όλους»

Αριθμ. Πρωτ.938

Όροι για τους Αναδόχους του προγράμματος

«Σπιτική Κουζίνα για όλους»

 

                 Το Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας –Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής ΄Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.΄ του Δήμου Ιωαννιτών δέχεται προσφορές Εταιριών Εστίασης και Catering προκειμένου να συνεργαστούν για την υλοποίηση προγράμματος προσφοράς χαμηλού κόστους φαγητού στους πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών. Ο “Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.” υλοποιεί το πρόγραμμα «Σπιτική Κουζίνα για όλους» επιδιώκοντας να συμπαρασταθεί στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (απόρους και οικονομικά αδύναμους),αλλά και στις εργαζόμενες μητέρες, στους εργαζόμενους στο Δήμο μας και τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες που υπάρχουν στην πόλη μας, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης εξασφαλίζοντας χαμηλού κόστους φαγητό σε όλους τους πολίτες.

Για το σκοπό αυτό και για δέκα (10) ημέρες από την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013   έως την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 θα δέχεται προσφορές. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. (Αβέρωφ 6, 3ος όροφος) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη: Για το πρόγραμμα «Σπιτική Κουζίνα για όλους».

Το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

 1. 1.Ο  Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.  θα  ορίσει  και  θα  διαθέσει  στην  Εταιρεία  ένα  κατάλληλο  χώρο  ιδιοκτησίας  του, στον  οποίο  θα  γίνεται  καθηµερινά  (∆ευτέρα  -  Παρασκευή  11:30-15:η  διάθεση  του φαγητού  προς  τους  πολίτες.

2.  Η  Εταιρεία που θα αναλάβει το συγκεκριμένο πρόγραµµα θα πρέπει να διαθέτει πρότυπο σύστηµα ασφαλείας τροφίµων  (∆ιεθνές Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφαλείας Τροφίµων) HACP/ISO  22000,  σύγχρονο   και   πλήρη  εξοπλισµό   ο   οποίος   θα   περιγράφετε, ειδικά εκπαιδευµένο  προσωπικό,  `καθώς   και   εµπειρία  στο   χώρο  µαζικής   εστίασης  που  να αποδεικνύει  διανοµή  φαγητού  και  σίτιση  υποκαταστηµάτων.

3.  Επίσης  θα  πρέπει  να  διαθέτει  εργαστήρια  παραγωγής  εντός  του  Νοµού  Ιωαννίνων  και  να είναι  Εταιρεία  Εστίασης,  Catering  µε  τις  απαραίτητες  άδειες  λειτουργίας.

4.   Τα   είδη   των   προσφερόµενων   γευµάτων   θα   πρέπει   να   είναι   τουλάχιστον  4   έως  5 καθημερινά  (∆ευτέρα   έως   Παρασκευή)   από   τα   οποία   τα   δύο  (2)   να   περιλαµβάνουν υποχρεωτικά  κρέας  µε  ενιαία  για  όλα  τα  είδη  τιµολόγηση  από  την  ταµειακή  µηχανή,  που θα  εγκαταστήσει  η  Eταιρεία  στο  χώρο.

5.  Η  διάθεση  των  γευµάτων  προς  τους  πολίτες  του  ∆ήµου Ιωαννιτών  θα  γίνετε από υπαλλήλους της εταιρείας και υπό την επίβλεψη δύο τουλάχιστον ακόμη υπαλλήλων αυτής.

6.   Ο   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.   θα   έχει   κάθε   δικαίωµα   διενέργειας   ελέγχου   και   δειγµατοληψιών   επί   των γευµάτων  που  θα  διατίθενται,  όποτε  το  κρίνει  απαραίτητο.

7.  Η  διαφηµιστική  καµπάνια  του  προγράµµατος  θα  βαρύνει  την  Εταιρεία  στο  σύνολό  της  και θα  πρέπει  να  συµπεριλαµβάνει  30.000  φυλλάδια  (  flyers  )  και  500  αφίσες  καθώς  και  τα µπάνερ  και   τη  γραφιστική  διακόσµηση   του  διατιθέµενου  χώρου  µε   το  λογότυπο   του ∆ήµου.

8.  Στην  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  θα  πρέπει  να  συµπεριλαµβάνονται  πέρα  από  τη  βεβαίωση δυνατότητας   υλοποίησης   και   τα   απαραίτητα   πιστοποιητικά,   φορολογικής   και ασφαλιστικής  ενηµερότητας,  προφίλ  της  εταιρείας  καθώς  και  να  µην  υπάρχουν  οφειλές προς  τον  ∆ήµο Ιωαννιτών.  Κλειστό  φάκελο  προτεινόµενης  τιµής  γεύµατος  (ανά  µερίδα,  ενιαία  για όλες)  µε  εγγύηση  µη  αύξησης  της  τιµής  για  τα  δύο  τουλάχιστον  επόµενα  χρόνια,  καθώς και  προτεινόµενο  ενδεικτικό  εβδοµαδιαίο  διαιτολόγιο.  Μετά  το  πέρας  των  δύο  (2)  αυτών ετών   µια   πιθανή   αύξηση   θα   απαιτεί  συναίνεση   και   του   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.   για   τη  συνέχιση   του προγράµµατος.

9.   Εφόσον   εκδηλώσουν   ενδιαφέρον   περισσότερες   από   µια  (  1  )   εταιρείες   και   µε   την προϋπόθεση  ότι  τα  κατατεθέντα  δικαιολογητικά  κριθούν  ότι  καλύπτουν  τους  όρους  της παρούσας,   θα   κληθούν   οι   ενδιαφερόµενοι   ενώπιον   Επιτροπής   του   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.   για   να ανοιχθούν  οι  κλειστές  προσφορές  µε  τελικό  κριτήριο  επιλογής  την  προτεινόµενη  τιµή ανά  γεύµα.

10. Σε   περίπτωση   ύπαρξης   περισσοτέρων   από   µίας   προσφοράς   µε   παραπλήσιο περιεχόµενο   και   ίδια   τελική   τιµή   κόστους,   θα   ληφθεί   υπόψη   το   κριτήριο   της εντοπιότητας.

 

                                                                                         Εκ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...