Banner Πανω
 
 
 

Ερώτηση με Θέμα: «Οι μειώσεις στον προϋπολογισμό των ερευνητικών έργων “Θαλής”»

02/10/2014
Δελτίο Τύπου
Θέμα: «Η οριζόντια μείωση κατά 10% στο ερευνητικό πρόγραμμα “Θαλής” απειλεί την ολοκλήρωσή του»
Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ Φωτίου, Γιώργος Σταθάκης, Τάσος Κουράκης, Απόστολος Αλεξόπουλος, Χρήστος Μαντάς, Γιώργος Πάντζας, Τζένη Βαμβακά και Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, κατέθεσαν την Τετάρτη 01.10.2014 ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για την καταστροφική μείωση των προϋπολογισμών του προγράμματος «Θαλής».
Το ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής» αφορά την ενίσχυση της διεπιστημονικής και της διιδρυματικής έρευνας και περιλαμβάνει 237 έργα με συνέργεια Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Η πρόσκληση για την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων πραγματοποιήθηκε τις 27.3.2008 με έγγραφο του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η υποβολή τους ολοκληρώθηκε την 30η Νοεμβρίου 2009, ενώ τα αποτελέσματα αξιολόγησης για πολλές από αυτές ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2012.
Mε το υπ’ αριθμό 17110/10.9.2014 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων Ε. Ζαχαράκη επιτάσσεται η οριζόντια μείωση κατά 10% του συνολικού προϋπολογισμού όλων των ερευνητικών έργων (Πράξεων) «Θαλής» με το πρόσχημα της χαμηλής απορρόφησης.
Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν από τους φορείς υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων (1ο εξάμηνο 2014) και ειδικά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα του προγράμματος «Θαλής», καταγράφεται μέσος όρος απορρόφησης κονδυλίων σε ποσοστό 65,4% για τα 237 έργα, ενώ ο αναμενόμενος μέσος όρος ανέρχεται σε ποσοστό 66,7%. Επομένως, το επιχείρημα της μη απορρόφησης δεν ευσταθεί!
Οι υπουργοί καλούνται να δικαιολογήσουν τη μείωση κονδυλίων του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωσή του με κίνδυνο να μην παραδοθεί. Επιπλέον, καλούνται να απαντήσουν για την αθέτηση προγραμματικών συμφωνιών της πολιτείας, προς τους επιστημονικούς υπευθύνους των έργων, ανακαλύπτοντας σήμερα το επιχείρημα της «υψηλής υπερδέσμευσης». Τέλος, οι υπουργοί καλούνται να αποκαλύψουν πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση το ποσό που θα προκύψει –εάν τελικά προβεί στη μείωση των προϋπολογισμών κατά 10%.


30-9-2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
- Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: «Οι μειώσεις στον προϋπολογισμό των ερευνητικών έργων “Θαλής”»
Mε το υπ’ αριθμό 17110/10.9.2014 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων Ε.Ζαχαράκη, επιτάσσεται η οριζόντια μείωση κατά 10% του συνολικού προϋπολογισμού όλων των ερευνητικών έργων «Θαλής», καθώς και η αναμόρφωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους. Στο ίδιο έγγραφο, γνωστοποιείται στους δικαιούχους ότι μετά την 30η Νοεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί εκ νέου αξιολόγηση της πορείας των Πράξεων και θα αποφασιστεί η «ορθολογικότερη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της καθεμιάς ξεχωριστά». Επισημαίνεται ότι η σπουδή για να ολοκληρωθεί τάχιστα η διαδικασία της εκ νέου υποβολής των σχεδίων των Πράξεων και των «αναμορφωμένων» Τεχνικών Δελτίων, γεννά μία σειρά από ερωτήματα, αναφορικά με τη θέση που επιφυλάσσει η πολιτεία στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα καθώς και τον προορισμό των κονδυλίων που θα «εξοικονομηθούν» από τις παραπάνω περικοπές.
Το ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής» αφορά την ενίσχυση της διεπιστημονικής και της διιδρυματικής έρευνας, ενώ το πλήθος των εγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και ΤΕΙ ανέρχεται σε 237. Η πρόσκληση για την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων πραγματοποιήθηκε με το υπ’ αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 έγγραφο του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε την 30η Νοεμβρίου 2009, ενώ τα αποτελέσματα αξιολόγησης για πολλές από αυτές ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2012.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν από τους φορείς υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων (1ο εξάμηνο 2014) και σε ό,τι ειδικά αφορά τα οικονομικά δεδομένα δαπανών στην πορεία υλοποίησης των ερευνητικών έργων του προγράμματος «Θαλής», καταγράφεται μέσος όρος απορρόφησης κονδυλίων σε ποσοστό 65,4% για τα 237 υπό υλοποίηση προγράμματα και πιο συγκεκριμένα:
Ιδρύματα – Συντονιστές Πλήθος ερευνητικών έργων (Πράξεις) Μέσος Όρος απορρόφησης (έως 1ο εξάμηνο 2014) Αναμενόμενος συνολικός μέσος όρος απορρόφησης (έως 1ο εξάμηνο 2014) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ερευνητικών έργων
Πανεπιστήμια 201 65,8% 66,7% Σεπτέμβριος 2015
Ερευνητικά Κέντρα 23 55,2%
ΤΕΙ 13 75,4%
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι για τα έργα εκείνα που υλοποιούνται από τα ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ακόμα και εάν βρίσκονται εξαιρετικά κοντά στην ολοκλήρωσή τους, δεν προβλέπεται καμμία χρηματοδότηση για το 2ο εξάμηνο του 2014.
Η περικοπή προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάποιου ερευνητικού έργου είναι πρωτοφανής στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και ακόμα περισσότερο αδιανόητη είναι η απαίτηση απόκρισης μιας κοινοπραξίας ερευνητικών ομάδων σε 15 ημέρες (τα έργα ΘΑΛΗΣ έχουν κατ’ ελάχιστο 3 συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες). Επιπλέον, η οριζόντια περικοπή των προϋπολογισμών όλων των έργων είναι χαρακτηριστική της έλλειψης αντικειμενικής αιτιολόγησης για την επιβολή του μέτρου.
Επειδή τα ερευνητικά έργα του προγράμματος «Θαλής» ξεκίνησαν ύστερα από παλινωδίες, συνεχείς επαναπροκηρύξεις, σοβαρή καθυστέρηση στην έναρξη της χρηματοδότησης και στην εκταμίευση των δόσεων
Επειδή κάθε απόπειρα μείωσης προϋπολογισμών ερευνητικών έργων που βρίσκονται στην τελική φάση είναι απαράδεκτη και δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην ολοκλήρωσή τους
Επειδή η οριζόντια μείωση που ζητείται σε ποσοστό 10% του συνολικού προϋπολογισμού των ερευνητικών έργων δεν προέκυψε από ενδελεχή διαχειριστικό έλεγχο της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που ήδη λαμβάνει χώρα κατά την εξέλιξη των έργων
Επειδή οι ζητούμενες και οι όποιες μελλοντικές μειώσεις στον προϋπολογισμό των ερευνητικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη θα εγείρει ακόμα και νομικά ζητήματα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων προς τρίτους

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1. Πώς δικαιολογείται η μείωση κονδυλίων των υπό υλοποίηση ερευνητικών έργων ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωσή τους και πώς τελικά διασφαλίζεται η ορθή ολοκλήρωσή τους;
2. Πώς τεκμαίρεται η «χαμηλή απορρόφηση» την οποία επικαλείται το υπ’αριθμό 17110/10.9.2014 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, με το οποίο ζητείται από τα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα να μειώσουν τον κατά 10% τον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, όταν η αναμενόμενη απορρόφηση, σύμφωνα με το χρόνο έναρξης της υλοποίησης, ανέρχεται σε ποσοστό 66,7%;
3. Γιατί αθετεί η πολιτεία τις προγραμματικές συμφωνίες που έχει κάνει με τους επιστημονικούς υπεύθυνους των έργων, ανακαλύπτοντας σήμερα το επιχείρημα της «υψηλής υπερδέσμευσης»;
4. Πώς τελικά θα διαχειριστεί η κυβέρνηση το ποσό που θα προκύψει από τη μείωση των προϋπολογισμών των ερευνητικών έργων κατά το 10%;
5. Ποιο ακριβώς είναι το όραμα της παρούσας κυβέρνησης για την Έρευνα στη χώρα, όταν, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, οι ελάχιστες χρηματοδοτήσεις των ερευνητικών προγραμμάτων από Εθνικούς πόρους «αναδιανέμονται» υπηρετώντας έναν ιδιότυπο κοινωνικό αυτοματισμό;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Θεανώ Φωτίου
Γιώργος Σταθάκης
Τάσος Κουράκης
Απόστολος Αλεξόπουλος
Χρήστος Μαντάς
Γιώργος Πάντζας
Τζένη Βαμβακά
Έφη Γεωργοπούλου - Σαλτάρη

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...