Banner Πανω
 
 
 

Ερώτηση για την ελευθερία και πολυφωνία της ενημέρωσης στην Ελλάδα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος


 

 

Βρυξέλλες – 13/10/2014


Τις αντίθετες στην πολυφωνία ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διάθεση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, έθεσε με γραπτή ερώτηση που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Στην απάντηση της, με ημερομηνία 13/10/2014, η επίτροπος Kroes, περιορίστηκε να πει πως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή επιδιώκει την ελευθερία και θα επαγρυπνά όσον αφορά τυχόν αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές. Δε μας είπε με ποιο τρόπο θα το κάνει αυτό, τη στιγμή που στην Ελλάδα καταπατούνται βασικά δικαιώματα κατοχυρωμένα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πρόσφατα ζήσαμε το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης με βίαιο τρόπο.
"Ο έως τώρα αποσπασματικός τρόπος αντίδρασης της ΕΕ στο πολύ σοβαρό θέμα της ελευθερίας και πολυφωνίας της ενημέρωσης, μειώνει, αντί να ενισχύει της κύρος και την επιρροή της τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι'αυτό η ομάδα της GUE και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίζει να αγωνίζεται για αλλαγές στις ευρωπαϊκές πολιτικές προς όφελος των πολιτών", δήλωσε ο ευρωβουλευτής.


Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006433/2014 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Ελευθερία και πολυφωνία της ενημέρωσης στην Ελλάδα
Το Φεβρουάριο του 2014, το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης παραδόθηκε αντί ελάχιστου τιμήματος, για περίοδο δεκαπέντε ετών, στην εταιρία "DIGEA - Ψηφιακός πάροχος ΑΕ", μοναδική υποψήφια στο σχετικό διαγωνισμό. Τον Αύγουστο του 2014, επιτράπηκαν με νόμο (4279/2014) οι συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων της αυτής μορφής, και η οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος περισσότερων της μιας επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο ομίλου μέσων μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Αυτές οι εξελίξεις βλάπτουν τον ανταγωνισμό και την πολυφωνία στα μέσα οπτικοακουστικής ενημέρωσης, κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, των άρθρων 101 επ. της ΣΛΕΕ, και του άρθρου 21 παρ. 4 εδ. β του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 24, 29.1.2014, σσ.1-22).
Την ανάγκη για κατοχύρωση της πολυφωνίας και της ελευθερίας των ενημερωτικών μέσων στην ψηφιακή εποχή επιβεβαίωσε άλλωστε και το Συμβούλιο της ΕΕ σε πρόσφατα συμπεράσματά του (ΕΕ C 32, 4.2.2014, σσ. 6-7).
Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να προστατεύσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την πολυφωνία και τον υγιή ανταγωνισμό των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην Ελλάδα.
E-006433/2014 Απάντηση της κας Kroes εξ ονόματος της Επιτροπής (13.10.2014) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει τον σεβασμό στην ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη, αυτός εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να χορηγούν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, μεταξύ άλλων για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων, με την επιφύλαξη των ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών που ορίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη μέλη προς επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος που εναρμονίζονται με την κοινοτική νομοθεσία. Διαφορετικές διαδικασίες μπορούν, ως εκ τούτου, να πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συγκριτικών και ανταγωνιστικών διαδικασιών (δημοπρασίες, «καλλιστεία»). Το γεγονός ότι μόνον ένας φορέας εκμετάλλευσης δικτύου συμμετείχε στη δημοπρασία και απέκτησε δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ ούτε αποκλείει τον ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων περιεχομένου.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εξέταση συγκεντρώσεων μεταξύ εταιρειών μέσων επικοινωνίας των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα όρια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κανονισμός συγκεντρώσεων της ΕΕ»), ενώ το άρθρο 21 του κανονισμού συγκεντρώσεων επιτρέπει στα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις συγκεντρώσεις για την προστασία της πολυφωνίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επαγρυπνεί όσον αφορά τυχόν αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές ή συγκεντρώσεις στον τομέα των μέσων επικοινωνίας με δυνητικές επιπτώσεις εντός του ΕΟΧ.

 

 

 


 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...