Banner Πανω
 
 
 

Κώστας Μπάρκας: Ερώτηση για την καθυστέρηση από την κυβέρνηση στην εφαρμογή κινήτρων για την ανακύκλωση και την προώθηση της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων

 

Καθυστερεί ή και αναβάλει η κυβέρνηση την εφαρμογή οικονομικών κινήτρων για την ανακύκλωση και την προώθηση της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων

 

Κωλυσιεργία της κυβέρνησης καταγγέλλουν με Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνυπογράφει και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, σχετικά με την εφαρμογή των οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, καθώς και της ανακύκλωσης, ενέργειες οι οποίες θα απέφεραν μείωση των Δημοτικών Τελών σε πολίτες και επαγγελματίες.

Ειδικότερα, ενώ τον Απρίλιο του 2019 θεσπίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η υποχρέωση εφαρμογής από 1/1/2020 νέας τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση απορριμμάτων με βάση την απόδοση ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για όλους τους ΟΤΑ, με οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση, εντούτοις, σε πρόσφατη Συνέντευξη Τύπου ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος παρέπεμψε για την εφαρμογή του μέτρου μέσα στην τετραετία και όχι από τις αρχές του νέου έτους, καθυστερώντας επομένως και τα αντίστοιχα κίνητρα για πολίτες και επαγγελματίες.

Να σημειωθεί ότι, η θέσπιση κινήτρων για τους ΟΤΑ και κατ’ επέκταση για τους πολίτες και επαγγελματίες σε κάθε Δήμο θα δώσει σημαντική ώθηση στην ορθή διαχείριση απορριμμάτων, εφόσον περιλαμβάνει διαμόρφωση τιμολογίων με συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για κάθε μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων.

Παρόλα αυτά και σε αυτό τον τομέα η κυβέρνηση με τις πράξεις και τις παραλείψεις της επιδεικνύει αδιαφορία, που αποβαίνει σε βάρος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Ακολουθεί η σχετική Ερώτηση:


 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2019


 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:


 

 1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 2. Εσωτερικών


 


 

Θέμα: Εφαρμογή οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης


 

Βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της χώρας μας στη διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης. Με αυτή τη στρατηγική δομήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων το 2015 (ΕΣΔΑ), αλλά και οι μετέπειτα κυρωμένοι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ, 2016).

Την ίδια στρατηγική υπηρετούν και οι πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/850 για ταφή, 2018/851 για απόβλητα, 2018/852 για συσκευασίες, 2018/849 για οχήματα τέλους κύκλου ζωής, μπαταρίες και συσσωρευτές και ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό) που θέτουν αυστηρότερους στόχους και για τη χώρα μας.

Κατά την περίοδο 2015-2019 έγιναν μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων, δρομολογήθηκε το κλείσιμο των χωματερών και η απομείωση των προστίμων αλλά και η ριζική αλλαγή της διαχείρισης απορριμμάτων με πρόληψη και διαλογή στην πηγή. Η διαλογή στην πηγή και η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων είναι πλέον υποχρέωση όλων των ΟΤΑ που απορρέει από τις ρυθμίσεις των νόμων 4968/2017 και 4555/2018.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβολής ή καθυστέρησης στην εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, και φυσικά ο σχεδιασμός για την ανακύκλωση δεν μπορεί να έχει τετραετή διάρκεια, όπως προκύπτει από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού (25/9/19).

Η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή αποτελεί υποχρέωση προς τη χώρα μας, το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές αλλά και τυπική και θεσμική μας δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη, η Ευρ. Επιτροπή, μέσω Έκθεσης Έγκαιρης Προειδοποίησής της (24/09/2018, SWD(2018) 418 final) έχει επισημάνει προς την Ελλάδα ότι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, δίνοντας έμφαση στα οικονομικά κίνητρα και εργαλεία.

Για την υποστήριξη των δράσεων διαλογής στην πηγή και κατ’ επέκταση εκτροπής από την ταφή των απορριμμάτων, με βάση το άρθρο 9 του Ν 4496/17, συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β’ 1277/15.04.2019), με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής από 1/1/2020 νέας τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση απορριμμάτων με βάση την απόδοση ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για όλους τους ΟΤΑ, με οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση. Επίσης, με το άρθρο 55 του Ν. 4609/2019 και για την υποστήριξη της εκτροπής από την ταφή θεσπίστηκε περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας.

Η θέσπιση κινήτρων για τους ΟΤΑ, και κατ’ επέκταση για τους πολίτες και επαγγελματίες σε κάθε Δήμο θα δώσει μια σημαντική ώθηση στην ορθή διαχείριση απορριμμάτων, εφόσον περιλαμβάνει διαμόρφωση τιμολογίων με συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για κάθε μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων σε κάθε ΦΟΔΣΑ της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Συγκεκριμένα, και εντός ενός διαφανούς πλαισίου, ο κάθε ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να τιμολογεί διαφορετικά για την επεξεργασία οργανικών και σύμμεικτων απορριμμάτων, διαφορετικά για την κομποστοποίηση και τη μεταφόρτωση και γενικά για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει, ενώ αντίστοιχα κινητροδοτούνται οι Δήμοι για να αυξήσουν τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα τέλη για τους πολίτες τους.

Η μεταρρύθμιση αυτή υπήρξε επίσης και κεντρικό μέτρο της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας που εγκρίθηκε από το ΚΥΣΟΙΠ την 17.04.2018 (αρ. πρωτ. 81) και παρουσιάστηκε στο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, στις 8-9.04.2019, λαμβάνοντας θετική κριτική από τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ και τους προσκεκλημένους ομιλητές.


 

Επειδή η εκτροπή από την ταφή προβλέπεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών οδηγιών ήδη από το 1999,

Επειδή η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή προβλέπεται από την οδηγία 2008/98, το Εθνικό Σχέδιο και τα Περιφερειακά Σχέδια,

Επειδή τα οικονομικά κίνητρα πολλαπλασιάζουν την απόδοση των δράσεων ανακύκλωσης,

Επειδή η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής εξασφαλίζει τη διαφάνεια στα δεδομένα διαχείρισης απορριμμάτων και ειδικότερα στα παραγόμενα και ανακτώμενα στερεά απόβλητα όλων των ΟΤΑ,

Επειδή η εφαρμογή οικονομικών εργαλείων προτείνεται στα έγγραφα της ΕΕ και η εφαρμογή της θα βελτιώσει την περιβαλλοντική απόδοση της χώρας μας, αυξάνοντας την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των στερεών αποβλήτων,

Επειδή η εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών για τους πολίτες και τους επαγγελματίες των ΟΤΑ που παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις στις δράσεις διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης,

Επειδή στην παρούσα φάση συντάσσονται οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ και των ΦΟΔΣΑ,


 


 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί και ζητείται η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων:


 

 1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 σε κάθε ΦΟΔΣΑ της χώρας, σε ποιο βαθμό έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την εφαρμογή των Κανονισμών Τιμολόγησης και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εισφοράς κυκλικής οικονομίας;

 2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να τεθεί η νέα τιμολογιακή πολιτική σε εφαρμογή από την 01/01/2020;


 


 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές


 


 

Φάμελλος Σωκράτης


 

Αβραμάκης Ελευθέριος


 

Αγαθοπούλου Ειρήνη


 

Αλεξιάδης Τρύφων


 

Αραχωβίτης Σταύρος


 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος


 

Βαγενά Άννα


 

Βαρδάκης Σωκράτης


 

Βασιλικός Βασίλειος (Βασίλης)


 

Βέττα Καλλιόπη


 

Γιαννούλης Χρήστος


 

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)


 

Γκιόλας Γιάννης


 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα


 

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν


 

Ηγουμενίδης Νίκος


 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ


 

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος


 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)


 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)


 

Κάτσης Μάριος


 

Καφαντάρη Χαρά


 

Κόκκαλης Βασίλης


 

Λάππας Σπυρίδων


 

Μάλαμα Κυριακή


 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)


 

Μάρκου Κώστας


 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος


 

Μπάρκας Κωνσταντίνος


 

Μπουρνούς Γιάννης


 

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)


 

Νοτοπούλου Κατερίνα


 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος


 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)


 

Παπαηλιού Γιώργος


 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)


 

Σαρακιώτης Γιάννης


 

Σαντορινιός Νεκτάριος


 

Σπίρτζης Χρήστος


 

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)


 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)


 

Συρμαλένιος Νικόλαος


 

Τζούφη Μερόπη


 

Φωτίου Θεανώ


 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης


 

Χρηστίδου Ραλλία


 

Ψυχογιός Γιώργος

 

 

 


 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...