Πρόσκληση για την 9η/13-03-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Πρόσκληση για την 9η/13-03-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Tην 13-03-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνεδριάζει Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2013.

2.Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου της ΠεριφέρειαςΗπείρου «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου», προϋπολογισμού € 9.840,00 με ΦΠΑ.

3.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 22-02-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 17276/781/22-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν καταπτώσεις-καθιζήσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων–Άρτας–Πρέβεζας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

4.Έγκριση προμήθειας τσιμεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων.

5.Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης με ιδιωτικό συνεργείο και με αυτεπιστασία με προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας μπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού (Καρυές Ζαγορίου), προϋπολογισμού δαπάνης € 13.345,50 με ΦΠΑ.

6.Έγκριση μετακίνησης της Ευθαλίας Οικονόμου και του Μιχαήλ Λάλα, Κτηνιάτρων, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για την συμμετοχή τους σε σεμινάριο σχετικά με το Νέο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής, που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 11-03-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

7.Έγκριση μετακίνησης του Αλέξανδρου Λέκκου, προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της ΠεριφέρειαςΗπείρου, στην Αθήνα, για την συμμετοχή του στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί την 20-032013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

8.Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας«Σύνδεση Αποχετευτικού Δικτύου ΤΕΠ Ηγουμενίτσας με Αποχέτευση Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού € 31.200,00 με ΦΠΑ.

9.Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας«Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες. (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέμα θέση Ε.Ι.Ν. Ηγουμενίτσας)» προϋπολογισμού € 66.000,00 με ΦΠΑ

10.Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας«Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στο Επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Σουλίου, (Καρβουνάρι, Ποταμιά)» προϋπολογισμού € 78.000,00 με ΦΠΑ.

11.Έγκριση του από 19-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής της ανοιχτής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια – Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση «Σφαγεία», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

12.Έγκριση του 4ου Συγκριτικού Πίνακα υπέρβασης, της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ύδρευση Ν. Θεσπρωτίας από πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», αναδόχου γραφείου μελετών «ΜΕΥΠ Ε.Ε. – Δ. Γ. ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.».

13.Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για τον καθαρισμό και αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίαςλόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 16753/750/21-02-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίαςκαι της αριθμ. 8/228/04-03-2013απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

14.Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

15.Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας για εγκεκριμένες δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, που δεν τιμολογήθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2012.

16.Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση, σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

17.Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας.

18.Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

19.Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, πρώην υπαλλήλου –νυν συνταξιούχου– της Ν.Α. Θεσπρωτίας (ήδη Π.Ε. Θεσπρωτίας).

20.Έγκριση των Πρακτικών Ι/20-11-2012, ΙΙ/01-02-2013 και ΙΙΙ/25-02-2013 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική μελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», με προϋπολογισμό € 80.391,88 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

21.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, αναλωσίμων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

22.Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013.

23.Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.

24.Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (Καρναβαλικό Κομιτάτο Πρέβεζας και Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

25.Έγκριση του ΙΙ/01-03-2013 Πρακτικού (έλεγχος & αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων Διαχείρισης, Πληροφόρησης - Δημοσιότητας και Δικτύωσης του έργου “RE.HERB» προϋπολογισμού € 44.930,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

26.Έγκριση μετακίνησης της Αθηνάς Κεσσίση, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα στις 7-3-2013, για την παρακολούθηση ενημερωτικής συνάντησης για το έργο παραλαβής των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας οικον. ενίσχυσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

27.Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.

28.Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

29.Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

30.Ορισμός των μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέμησης των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

31.Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.

32.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της προκήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού € 156.995,93 χωρίς ΦΠΑ με Κωδικός ΟΠΣ: 369409, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.


 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου