Banner Πανω
 
 
 

 

Βλέτσας για τα αιολικά στο Δήμο Μετσόβου: Δεν συντρέχει κανένας λόγος για εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων μέσα στο Δίκτυο NATURA 2000

 

Αρνητικός ήταν ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Σάκης Βλέτσας κατά την τοποθέτηση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές natura του Δήμου Μετσόβου. Όπως τόνισε «Η κάλυψη των στόχων παραγωγής ενέργειας από ΑΣΠΗΕ μπορεί να καλυφθεί χωρίς την εγκατάσταση πρόσθετων ανεμογεννητριών μέσα σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000. Έτσι δεν συντρέχει κανένας λόγος για εγκατάσταση νέων ΑΣΠΗΕ, ειδικότερα εντός του Δικτύου NATURA 2000 του Δήμου Μετσόβου».

Αναλύοντας τα δεδομένα από το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας (ΕΣΕΚ) για τα θέματα της ενέργειας και του κλίματος ο κ. Βλέτσας επισήμανε ότι «μέχρι το 2030, ο στόχος για παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω αιολικής ενέργειας (εγκατεστημένη ισχύς αιολικών) είναι 7.050 MW και ήδη στην Ελλάδα βρίσκονται σε λειτουργία αιολικά συνολικής ισχύος 3.114 MW»

«Δηλαδή υπολείπονται άλλα 3.936 MW για να καλυφτεί ο στόχος του 2030, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια» επισήμανε ο κ. Βλέτσας και συνέχισε «Οι εκτός περιοχών NATURA αδειοδοτημένοι ΑΣΠΗΕ διαθέτουν σήμερα 15.235 MW. Από αυτά λοιπόν αρκούν τα 3.936 MW, αρκεί δηλαδή, να εγκατασταθεί μόλις το 25,8% των ήδη αδειοδοτημένων ΑΣΠΗΕ εκτός περιοχών NATURA για να υπερκαλυφθεί ο στόχος του ΕΣΕΚ για το 2030».

 

Αναλυτικά όλη η τοποθέτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου Σάκη Βλέτσα για τα Αιολικά Πάρκα εντός περιοχής Natura στο Δήμο Μετσόβου

Το Δίκτυο NATURA 2000 αποτελεί ένα συνεκτικό, οικολογικό σύνολο προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη, τόσο χερσαίων όσο και θαλάσσιων. Η διαμόρφωση και η λειτουργία του δικτύου NATURA 2000 βασίζεται στις δύο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Φύση:

α. Η Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά του 1979 (2009/147/EK, πρώην 79/409/EK) θεσμοθετήθηκε με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση και τη ρύθμιση της εκμετάλλευσης όλων των άγριων πουλιών στην Ε.Ε., καθώς και περιοχών που είναι σημαντικές γι’ αυτά. Μέχρι σήμερα, με βάση αυτή την οδηγία έχουν χαρακτηριστεί στην ΕΕ περίπου 5.300 προστατευόμενες περιοχές γνωστές ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ).

β. Η Οδηγία για τους Οικοτόπους του 1992 (92/43/EΟK), προστατεύει τη βιοποικιλότητα στην Ε.Ε., μέσω της διατήρησης των φυσικών τύπων οικοτόπων και των αυτόχθονων ειδών φυτών και ζώων που αναφέρονται στα Παραρτήματά της. Σύμφωνα με αυτή, χαρακτηρίζονται προστατευόμενες περιοχές γνωστές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» (ΕΖΔ) για περίπου 1.500 σπάνια και απειλούμενα φυτά και ζώα και 230 τύπους οικοτόπων.

Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται υποβάθμιση οικοτόπων ή όχληση ειδών σε αυτές τις περιοχές, να θεσπίζουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης και να παρακολουθούν την κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Μία από τις ουσιώδεις διατάξεις της Οδηγίας είναι ότι επιτρέπεται η υλοποίηση ενός έργου εντός περιοχής NATURA μόνο εφόσον υπάρχει βεβαιότητα ότι το έργο δεν θα παραβλέψει την ακεραιότητα του οικοτόπου. Αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το έργο δεν επιτρέπεται να υλοποιηθεί.

Αυτό σημαίνει ότι στις περιοχές NATURA αποκλείονται οικονομικές δραστηριότητες με «βαρύ» περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αντίθετα, οι ήπιες δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αναψυχή κ.ο.κ.) μπορούν με απλές ρυθμίσεις να είναι πλήρως συμβατές με τις περιοχές NATURA.

Η εγκατάσταση δραστηριοτήτων δεν απαγορεύεται εντός προστατευόμενων περιοχών. Όμως, τα έργα, είτε εντός είτε πλησίον των περιοχών NATURA, οφείλουν να εναρμονίζονται με τον χαρακτήρα των ευαίσθητων αυτών περιοχών, ενισχύοντας τις βιώσιμες και ήπιες μορφές οικονομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη ή στους ίδιους τους οικοτόπους.

Έτσι, πριν από την έγκριση κάθε δραστηριότητας εντός των προστατευόμενων περιοχών NATURA, πρέπει να υπάρχει «δέουσα εκτίμηση» των επιπτώσεων της δραστηριότητας στην περιοχή.

 

Για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)

Το ερώτημα που μπαίνει είναι:

Θα μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εάν δεν εγκατασταθούν ΑΣΠΗΕ σε περιοχές NATURA; Και επί του προκειμένου στις συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Μετσόβου;

Στο στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας (ΕΣΕΚ)  για τα θέματα της ενέργειας και του κλίματος παρουσιάζεται ο αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη συγκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το 2030 και διευκρινίζεται ότι:

·         Μέχρι το 2030, ο στόχος για παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω αιολικής ενέργειας (εγκατεστημένη ισχύς αιολικών) είναι 7.050 MW.

·         Στην Ελλάδα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 3.114 MW και συνεπώς υπολείπονται άλλα 3.936 MW για να καλυφτεί ο στόχος του 2030, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

·         Οι εκτός περιοχών NATURA αδειοδοτημένοι ΑΣΠΗΕ διαθέτουν σήμερα 15.235 MW. Από αυτά λοιπόν αρκούν τα 3.936 MW, αρκεί δηλαδή, να εγκατασταθεί μόλις το 25,8% των ήδη αδειοδοτημένων ΑΣΠΗΕ εκτός περιοχών NATURA για να υπερκαλυφθεί ο στόχος του ΕΣΕΚ για το 2030!

Κατά συνέπεια: Η κάλυψη των στόχων παραγωγής ενέργειας από ΑΣΠΗΕ μπορεί να καλυφθεί χωρίς την εγκατάσταση πρόσθετων ανεμογεννητριών μέσα σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000. Έτσι δεν συντρέχει κανένας λόγος για εγκατάσταση νέων ΑΣΠΗΕ, ειδικότερα εντός του Δικτύου NATURA 2000 του Δήμου Μετσόβου.

 

[Επικουρικά σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ιανουάριος 2020), η κατάσταση στον τομέα είναι η εξής: Οι ΑΣΠΗΕ χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 1) με άδεια παραγωγής (κατατεθειμένη πλήρη αίτηση), 2) με άδεια παραγωγής με ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), 3) με άδεια εγκατάστασης (δυνατότητα έναρξης κατασκευής) και 4) με άδεια λειτουργίας (εγκατεστημένο έργο σε λειτουργία)].

 

Σάκης Βλέτσας
Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Ηπείρου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα στην Μονή Σέλτσου
 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...