Banner Πανω
 
 
 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

Θέμα: «Ανάγκη αναβάθμισης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας»

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Γεροβασίλη Όλγα καταθέτει προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου αλλά και των αυξημένων αρμοδιοτήτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 866 φ.101.3/15.04.2021 αναφορά της Π.Υ. Άρτας με Θέμα «Αναβάθμιση της Π.Υ. Άρτας σε υπηρεσία Α’ Τάξης» προς τη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Άρτας, η οποία διαβιβάστηκε περαιτέρω με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 617 Φ 101.3/16.04.2021 προς την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου από τη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Άρτας, με θετική εισήγηση της τελευταίας. Με την εν λόγω επιστολή, η Π.Υ. Άρτας, η οποία λειτουργεί ως πυροσβεστική υπηρεσία Γ’ τάξης, με την ανάλογη οργανική δύναμη, ζητά την αναβάθμισή της σε υπηρεσία Α’ τάξης, με βάση τους τομείς ευθύνης της, καθώς έχει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό και μέσα ενώ επιπλέον έχει στην δικαιοδοσία της δυο κλιμάκια τα οποία βρίσκονται στον δύσβατο ορεινό όγκο του νομού (Τζουμέρκα - Ραδοβύζια).

Επισυνάπτονται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 866 φ.101.3/15.04.2021 αναφορά της Π.Υ. Άρτας προς τη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Άρτας και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 617 Φ 101.3/16.04.2021 θετική εισήγηση της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Άρτας προς την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση των επιστολών, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα 17.02.2022

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Γεροβασίλη Όλγα

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔHΜΟΚΡΑTΙΑ Άρτα 15 Απριλίου 2021 YΠΟYΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣTΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΔΙ.Π.Τ.Ν. ΑΡΤΑ ΠΕΡ/ΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΠΥΡΟΒΕΣΤΙΚΗ ΗΠΥΡΕΣΙΑ ΑΡΤΑΣ

Δ/νςθ: Ηάρρα & Αριςταγόρα Σ.Κ.: 47132

Σθλ.: 26810 27333-28172

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αριθμ. Πρωτ. 866 Φ 101.3

 

ΘΕΜΑ: « Αναβάθμιση της Π.Υ. Άρτας σε υπηρεσία Α Τάξης».

 

Σας αναφέρουμε ότι το έτος 1955 ιδρύθηκε στην Άρτα Πυροσβεστική Τοποθεσία Γ΄ τάξης.

Από τθν θμζρα ίδρυςθσ τθσ υπθρεςίασ ζωσ και ςιμερα θ Τπθρεςία παρζμεινε Γ ΄τάξθσ με τθν ανάλογθ οργανικι δφναμθ που αντιςτοιχεί ς αυτι ,παρόλο που ςε όλο αυτό το χρονικό διάςτθμα υπάρχουν μεγάλεσ αλλαγζσ και ςτθν πόλθ τθσ Άρτασ αλλά και ςτθ λειτουργία τθσ Πυροςβεςτικισ και ςυγκεκριμζνα από τθν θμερομθνία ίδρυςθσ τθσ Π.Τ. Άρτασ ζωσ και ςιμερα :

 • Πολλαπλαςιάςτθκε ο πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ. Από 14 χιλιάδεσ κατοίκουσ απογραφι 1951 ζχει ςιμερα άνω των 43 χιλιάδων κατοίκων απογραφι 2011.

 • Σουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ υπάρχει μεγάλθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ(Μενίδι – Κορωνθςία).

 • Ιδρφκθκαν πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων με ζδρα τθν Άρτα(Γεωπονικι ςχολι-Σμιμα λαϊκισ και παραδοςιακισ μουςικισ-Σμιμα Αρχιτεκτονικισ τοπίου-Σμιμα ηωικισ παραγωγισ-τμιμα φυτικισ παραγωγισ- τμιμα τεχνολογίασ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιών)με παράλλθλθ ίδρυςθ campus -εςτίασ φοιτθτών κλπ.

 • Εντόσ του περιαςτικοφ δάςουσ ςτο λόφο Περάνκθσ καταςκευάςτθκε το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ ενώ εντόσ αυτοφ υπάρχει ςτρατόπεδο και πεδίο βολισ.

 • Καταςκευι υδροθλεκτρικών ςτακμών(Πουρνάρι Ι και ΙΙ)

 • Κδρυςθ εντόσ των ορίων ευκφνθσ μεγάλων βιομθχανικών μονάδων όπωσ(ΙΟΝ-ΘΠΕΙΡΟ΢- ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΑΡΣΑ΢ ΚΑΡΑΛΘ΢) πλθκώρα ςυςκευαςτθρίων και κτθνοτροφικών- πτθνοτροφικών μονάδων.

 • Μεγάλο μζροσ τθσ Ιονίασ οδοφ διζρχεται από τον τομζα ευκφνθσ τθσ Π.Τ. Άρτασ

 • Καλφπτει περιοχζσ που ζχουν ενταχκεί ςτο δίκτυο NATURA 2000(Φορζασ διαχείριςθσ υγροτόπων Αμβρακικοφ . Περιλαμβάνει 10 περιοχζσ – Σμιμα από το Φορζα διαχείριςθσ Σηουμζρκων, Περιςτερίου, χαράδρασ Αράχκου και Δυτικισ Θεςςαλίασ).

Θ ανάγκθ αναβάκμιςθσ τθσ Π.Τ. ςε Α τάξθ ζγκειται επίςθσ ςτο γεγονόσ ότι:

 • Με το Ν. 4662/2020 ιδρφκθκε θ ΔΙΠΤΝ Άρτασ χωρίσ να προβλεφτεί το προςωπικό που κα τθν απαρτίηει.

 • Είναι θ μοναδικι Πυροςβεςτικι Τπθρεςία ςε όλθ τθ Περιφερειακι Ενότθτα θ οποία ζχει ςτθ δικαιοδοςία τθσ δυο κλιμάκια τα οποία βρίςκονται ςτον δφςβατο ορεινό όγκο του νομοφ(Σηουμζρκα Ραδοβφηια) και ςε απόςταςθ άνω των 60 χλμ από τθν ζδρα τθσ Τπθρεςίασ.

 • Ζχει ςτον τομζα ευκφνθσ τθσ μεγάλο τομζα τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ.

 • Λόγω των αυξθμζνων υπθρεςιακών αναγκών μετά τθν ανάκεςθ τθσ δαςοπυρόςβεςθσ από το Πυροςβεςτικό ΢ώμα χωρίσ να προβλεφκεί ανάλογθ αφξθςθ προςωπικοφ ι μζςων .

 • Λόγω των ςυνεχώσ αυξανόμενων ςυμβάντων .

Γι αυτοφσ τουσ λόγουσ και λόγω του ότι δεν επιφζρουν κανζνα απολφτωσ οικονομικό κόςτοσ και δεν επιβαρφνουν τον κρατικό προχπολογιςμό, προτείνουμε να γίνει αναβάκμιςθ τθσ Τπθρεςίασ από Τπθρεςία Γ΄τάξθσ ςε Τπθρεςία Α΄τάξθσ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS DIMITRIOU Ημερομηνία: 2021.04.15 11:19:28 EEST

Αιτία: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο Αν. Διοικητής

Γεώργιος χ. Δημητρίου Αντιπφραρχος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άρτα 16 Απριλίου 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΕ.ΠΤ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΙ.Π.Τ.Ν. ΑΡΣΑ

Δ/νςη: Ζάρρα & Αρισταγόρα Σ.Κ.: 47132

Σηλ.: 26810 27333-28172

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αριθμ. Πρωτ. 617 Φ. 101.3

 

ΘΕΜΑ: « Αναβάθμιση τησ Π.Τ. Άρτασ ςε υπηρεςία Α Σάξησ».

ΧΕΣ.: 866 φ.101.3/15-04-2021 αναφορά τησ Π.Τ. Άρτας.

 

 1. ΢ασ υποβάλλουμε την ανωτζρω σχετική και ειςηγοφμαςτε θετικά ωσ προσ το αντικείμενο του θζματοσ αυτήσ.

 2. Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Η παροφςα να αναρτηθεί ομοφωνα με την ΕΓΚ 54Α /Α.Π.΢.

 

Ο Διοικητής

Σπυρίδων Ι. Παπαστάθης Πυραρχος

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON PAPASTATHIS Ημερομηνία: 2021.04.16 14:09:52 EEST


 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Βίντεο: Τιμητικό αφιέρωμα στην Βησσανιώτισα μουσικό Μαρία Στούπη...

  Βίντεο: Τιμητικό αφιέρωμα στην Βησσανιώτισα μουσικό Μαρία Στούπη...

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας